KNS vo svete - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Prezentácia románu Tajomstvá mladého Bajzu vo Viedni
Na literárnom večere Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku vo Viedni predstavila svoj nový román Tajomstvá mladého Bajzu členka Klubu nezávislých spisovateľov Eva Maliti Fraňová. V kruhu záujemcov o literárnu tvorbu autorka čítala z knihy a porozprávala o samotnom diele, ktorého dej sa odohráva v cisárskom hlavnom meste, kde mladý J. I. Bajza študoval teológiu na katolíckom Pazmáneu. Podrobnejšie sa dotkla otázok spojených s osvietenským jozefinizmom, ku ktorému náš spisovateľ primkol...
Pamätná tabuľa Ivana Kraska v Klobukoch sa stala realitou
Pamätná tabuľa Ivana Kraska v Klobukoch, iniciovaná KNS, realizovaná Skalnou ružou a podporovaná LIC, sa stala realitou. Dňa 14. augusta 2021 ju odkryl veľvyslanec Slovenskej republiky v ČR pán Rastislav Káčer spolu so starostkou obce Klobuky pani Soňou Ottovou. Prítomná bola riaditeľka Slovenského inštitútu v Prahe Ľubica Krénová, delegácia z Kraskovho rodiska Lukovištia na čele s Jozefom Mitterom a ďalšie osobnosti. Nechýbal Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov ...
Na knižnom veľtrhu Svět knihy KNS zastupovala Eva Maliti Fraňová
Naša členka Eva Maliti Fraňová sa prednedávnom zúčastnila pražského knižného veľtrhu Svět knihy, ktorý sa konal od 23. do 26. septembra 2021. Veľtrh sa konal v náhradnom termíne, keďže pôvodný vlaňajší ročník sa kvôli pandemickej situácii nemohol uskutočniť. Prenesenie termínu na príjemné dni začiatkom
Prozaička na veľtrhu predstavila svoj román Kustódi//Arianina kniha v českom preklade poetky Boženy Správcovej pod názvom Arianina ztracená kniha (2020, vyd. Novela bohemica). V rozhovore s vydavateľom a prekladateľkou ...
Labyrinty Karola Horáka na Varšavskej univerzite
Lektorát slovenského jazyka a kultúry privítal na pôde Inštitútu západnej a južnej slavistiky Varšavskej univerzity 28. novembra 2019 poprednú slovenskú teatrologičku profesorku Dagmar Inštitorisovú. Prednáška nazvaná Labirynty Karola Horáka – twórcy teatralnego i literata (Labyrinty Karola Horáka – divadelníka a literáta) bola zároveň spojená s prezentáciou rovnomennej monografie v poľskom jazyku autorky D. Inštitorisovej za osobnej účasti prekladateľky textu Tatjany Wojciechowskej. Študenti slovakistiky, bohemistiky a srbistiky, aj ich pedagógovia, mali jedinečnú možnosť bližšie spoznať profesora Karola Horáka...
Prezentácia výskumu o Štefánikovi v Paríži
Pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika vzniklo viacero iniciatív a podujatí, ktorých zmyslom bolo nielen pripomenúť si túto osobnosť a jej zásluhy pre našu krajinu, ale aj prispieť ku komplexnejšiemu poznaniu Štefánikovho života, jeho aktivít a nakoniec aj obrazu, aký si o ňom už celé storočie vytvárame.
Podujatím, ktoré sa snažilo naplniť všetky vyššie spomenuté ambície, bola aj konferencia o Štefánikovi ako postave, respektíve námete v dramatických a literárnych dielach na Slovensku a v Čechách, ktorá sa uskutočnila 5. novembra 2019 v parížskom Inalco – Institut national des Langues et Civilisations Orientales ...
Slovenská dráma na scéne ruského divadla
Dňa 3. novembra 2019 v divadle Nová dráma v ruskom meste Perm sa konala úspešná premiéra hry súčasnej slovenskej dramatičky Evy Maliti Fraňovej Hra nevedomia. Predstavenie v réžii ruskej režisérky Mariny Oľoňovej bolo súčasťou dvojdňového rovnomenného divadelného festivalu a svojou témou zameranou na problémy dnešnej mládeže, i divadelným spracovaním, vyvolalo značný ohlas. E. Maliti Fraňová deň pred premiérou viedla na Permskej štátnej univerzite tvorivý workshop, kde, vychádzajúc z vlastnej skúsenosti dramatickej tvorby, zasväcovala študentov...
Nitrianska semiotická škola na konferencii vo Viedni
Vo viedenskom Hofburgu sa koncom septembra 2019 konala trojdňová konferencia o aktuálnom stave literárnej vedy v strednej Európe, ktorej cieľom bolo ukázať možnosti ako prekročiť filologický výskum v národných literatúrach smerom k jednotnej stredoeurópskej literárnej a kultúrnej náuke. Konferenciu organizoval Ústav komparatistiky Viedenskej univerzity v spolupráci s Dokumentárnym strediskom pre východo- a stredoeurópsku literatúry a ďalšími odbornými inštitúciami a pozvali na ňu vedkyne a vedcov rakúskych „susedov“z Česka, Maďarska, Rumunska, Slovinska a samozrejme i zo Slovenska. A tak sme mali vo Viedni reprezentačné zastúpenie v osobách dvoch predstaviteľov našej literárnej vedy – prof. Márie Bátorovej a prof. Tibora Žilku.
Slovenská literárna veda a literatúra v Paríži
Dňa 12. 9. 2019 sa konala v INALCO v Paríži konferencia inšpirovaná prvou vedeckou monografiou o Dominikovi Tatarkovi od literárnej vedkyne prof. Márie Bátorovej Dominik Tatarka slovenský Don Quijote (Veda 2012, anglická verzia Peter Lang 2015). INALCO je najstaršia vysoká škola v Paríži, založená Napoleonom pre štúdium jazykov východnej Európy, ktorá v čase založenia mala vychovávať diplomatov, prekladateľov a teda sprostredkovateľov medzi Západom a Východom.
Mila Haugová v živom spoločenstve európskych poetov a poetiek
Poetka Mila Haugová bude hostkou na 12. európskom festivale poézie, ktorý sa koná 27. - 29. septembra 2019 vo Friedrichshafene, univerzitnom meste na juhu Nemecka. Jej účasť zahŕňa pódiovú diskusiu s ďalšími hosťami na tému Kam kráčaš, Európa? Európa a demokracia. v piatok 27. 9. a poetické vystúpeie s hudbou v spoločnosti ďalších hostí v sobotu 28. 9. 2019.
Podrobný program festivalu aj profily hostí nájdete na plagáte podujatia.
Túry literatúry v Kulpine
Pred dvomi rokmi, polovicou augusta 2017, po hluku Slovenských národných slávností, na Kulpínčanov a ich hostí zapôsobil tichý augustový večer, na ktorom s literárno-hudobným pásmom, vystúpili členovia Klubu nezávislých spisovateľov zo Slovenska. Po dvoch rokoch sa zážitok zopakoval, tentoraz však spisovatelia zo Slovenska boli zvestovateľmi Predslávnosťových dní v Kulpíne (PDvK) a teda aj tohtoročných slávností v Petrovci. Včerajším pásmom slova a hudby túryLITERAtúry v reštaurácii Lipa štartovali tohtoročné PDvK a o bohatý duchovný zážitok sa postarali spisovatelia Judita Kaššovicová, Juraj Šebesta a Miroslav Brück, ako aj hudobník Miloš Železňák.
Sedlnice – nech je veselo aj na webe KNS
Bol jeden z mála krásnych májových dní, presne vhodný na malý výlet, či návštevu priateľov. Bol to sviatočný deň s dátumom 8. máj 2019. Obec Sedlnice v okrese Nový Jičín od rána pripravovala stretnutie miestnych autorov literárnej tvorby. Organizátorom bolo Kulturní a informační centrum Sněženka, Sedlnice na čele s Josefom Odstrčilom, v hudobných kruhoch známym pod menom Kulatý. Keďže Kulatý Odstrčil rozvíja dlhoročné česko-slovenské vzťahy v oblasti hudobnej, veľmi ľahko ich rozšíril aj na vzťahy v oblasti literárnej. 8. mája sa konala v Sedlniciach I.sedlnická čtenice amatérských tvůrců, na ktorej sme ...
Verše Erika Ondejičku zneli v Hainburgu
„Dokonalosť je norma nebies“, povedal kedysi dávno Johann Wolfgang Goethe. A jej nájdenie je jedna z najhlbších ľudských túžob. Biblia ako základný rámec dokonalosti predstavuje vzťah lásky, ktorého absolútnym vzorom je vzťah Boha voči človeku. Avšak aj táto predstava ponecháva priestor pre rôzne podoby dokonalosti. Jeden z okamihov, v ktorom dokonalosť presahuje do života človeka, je aj poézia. Tak sme to mohli zažiť aj pri stretnutí v kostole Martina Luthera v Hainburgu an der Donau, kde sa pre zázrak zážitku dokonalosti spojilo niekoľko rôznych faktorov.

Koniec roka v Prahe s Tisom a so Štefánikom
V polovici decembra – presne v piatok štrnásteho, sa dvaja naši členovia Dagmar Inštitorisová a Ivan Kamenec predstavili v Prahe svojou vedeckou tvorbou, a to v Slovenskom dome na Soukeníckej 3. Prezentovali dve významného osobnosti našich dejín. D. Inštitorisová monografiu s názvom Milan Rastislav Štefánik v slovenskej a českej dramatickej tvorbe, v ktorej sa po prvý raz v slovenskej a českej histórii, estetike a dejinách dramatických umení analyzuje spôsob, akým bol či je zobrazovaný M. R. Štefánik. I. Kamenec predstavil prostredníctvom ...
O Karolovi Horákovi v poľštine
V priestrannej krakovskej Galérii slovenského umenia v Spolku Slovákov v Poľsku / Towarzystwo Słowaków w Polsce na ul. św. Filipa 7 bola v podvečerných hodinách vo štvrtok 6. decembra 2018 za vzácnej prítomnosti konzula Slovenskej republiky v Krakove Adriána Kromku, vysokoškolských krakovských pedagógov, slovakistov, prekladateľov, nadšencov slovenského jazyka či Slovákov žijúcich v Krakove prezentovaná najnovšia monografia Dagmar Inštitorisovej s názvom Labirynty Karola Horáka - twórcy teatralnego i literata. Prezentácie sa osobne zúčastnil aj Karol Horák, ktorý rozprávanie D. Inštitorisovej kombinované ukážkami z jeho divadelnej, filmovej a rozhlasovej...
XXI. brnianska česko-slovenská konferencia
Pod tradičným vedením prof. PhDr. Ivo Pospíšila, DrSc., vedúceho brnianskeho Ústavu slavistiky, sa v utorok 4. decembra 2018 konal už 21. ročník medzinárodnej konferencie na tému Výzvy současnosti: nová témata české a slovenské literatury (2000 - 2017). Na konferenciu sa vo veľmi hojnom počte prihlásili referujúci zo Slovenska, medzi nimi boli aj naši členovia Anna Valcerová s príspevkom v názvom Ivan Krasko v Zamborových interpretáciách, Jana Juhásová s príspevkom s názvom K latencii, hyperrealizmu a dokumentu. Vývinové tendencie slovenskej spirituálnej lyriky po roku 2000 a príspevok Dagmar Inštitorisovej mal názov Roman Polák - iný dramatik.
Jana Juhásová sa v príspevku venovala tvorbe...
Misia KNS v Srbsku – do tretice všetko dobré
V nadväznosti na dve úspešné misie do Srbska v minulom roku sa uskutočnilo nové literárne podujatie členov KNS, orientované predovšetkým na Belehradský knižný veľtrh, vzájomnú kultúrnu výmenu a spoluprácu so slovenskou kultúrnou komunitou v Novom Sade. V dňoch 21. – 24. októbra 2018 vycestovali do Srbska Miroslav Demák, Igor Hochel, Juraj Kuniak a Zvonko Taneski. Na mieste sa k nim pripojili ďalší naši dvaja kolegovia, žijúci vo Vojvodine: Zdenka Valentová-Beličová a Martin Prebudila.
Návšteva 63. Medzinárodného knižného veľtrhu v Belehrade ...
Eva Maliti Fraňová sa prezentovala v Severnej Osetii-Alanii
Členka Klubu nezávislých spisovateľov Eva Maliti Fraňová sa v dňoch 20. – 24. septembra 2018 zúčastnila III. medzinárodného festivalu uralského mesta Perm Come together!
Organizátori festivalu spolu, s kolektívom permského divadla Nová dráma, vybrali jej hru Identita / hra nevedomia a pripravili scénické čítanie. Venovali mu večer 21. septembra. Hru vo výbornom obsadení permských hercov a s bezprostrednou účasťou autorky, ktorej určili úlohu čítať scénické poznámky v ruštine, si s veľkým záujmom a ohlasom vypočulo početné obecenstvo, najmä mládež, študenti permských...
Zvonko Taneski a jeho Slavistické syntézy v Belehrade
Dňa 23. októbra 2018 na Filologickej fakulte Belehradskej univerzity bola prezentácia novej vedeckej monografie Славистички синтези / Slavistické syntézy člena Klubu nezávislých spisovateľov doc. PhDr. Zvonka Taneského, PhD. Podujatie bolo spojené s diskusiou s autorom a moderoval ho doc. Dalibor Sokolović, PhD. z Oddelenia slovenského jazyka, literatúry a kultúry Katedry slavistiky pri Filologickej fakulte Univerzity v Belehrade...
Erik Ondrejička sa predstavil v  meste  Banja Luka
V dňoch 13. 9. – 17. 9. 2018 sa člen Klubu nezávislých spisovateľov Erik Ondrejička zúčastnil tretieho Medzinárodného stretnutia spisovateľov v meste Banja Luka (Bosna a Hercegovina). Nadviazal na účasť člena KNS Zvonka Taneskeho, ktorý sa podujatia zúčastnil (aj s Jánom Gavurom) vlani.
Erik Ondrejička považuje za česť, že organizátori si vybrali jeho báseň Holub (vo výbornom preklade Mira Demáka) a slávnostnom otvorení festivalu. Báseň odznela v autorskej recitácii...
Praha: Na slovo s básňami
V spolupráci Klubu nezávislých spisovateľov v Bratislave a Slovenského domu v Prahe sa dňa 27. septembra 2018 o 18.00 hod. uskutočnil literárny večer spojený s autorským čítaním poetky Dany Podrackej a básnika i prekladateľa Ladislava Šimona. Dana Podracká čítala zo zbierok Kubus (MilaniuM, 2014) a Paternoster (Skalná ruža, 2018). Ladislav Šimon predstavil svoju tvorbu zo zbierok Divadlo jedného herca (Prešov, 1998) a Oblúky (Literárna nadácia Studňa, 2016). Rozhovory s autormi viedol a podujatie moderoval predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský. Po komentovaných čítaniach sa rozprúdila živá diskusia o slovensko-českých vzťahoch v oblasti literatúry a kultúry, ako aj k storočnici Československa a štvrťstoročiu vzniku Českej a Slovenskej republiky.
O preklade a prekladaní v Moskve, aj s účasťou KNS
Od 6. do 9. septembra 2018 sa v Moskve konal piaty medzinárodný kongres prekladateľov umeleckej literatúry s názvom Literárny preklad ako prostriedok kultúrnej diplomacie. Organizuje ho Inštitút prekladu v spolupráci z Knižnicou svetovej literatúry. Eva Maliti Fraňová sa ho aktívne zúčastnila už po tretí raz.
„Opäť som kvitovala, ako perfektne je toto fórum pre umelecký preklad a jeho teóriu zorganizované i to, koľko obohacujúcich poznatkov si človek z neho odnáša. Bolo nesmierne zaujímavé konfrontovať...
Miroslav Demák a slovenská poézia v Nadlaku
V rumunskom meste Nadlak, v ktorom väčšinu obyvateľstva tvoria Slováci a sídli tam aj väčšina slovenských inštitúcií (slovenské lýceum, Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku, redakcie periodík vydávaných v slovenčine a i.) sa konali oslavy 50. výročia vyhlásenia obce za mesto a 705. výročia prvej písomnej zmienky o Nadlaku. Ako hostia sa osláv zúčastnili predstavitelia družobných miest z Rumunska, ale aj z Brezna, Budmeríc a Pukanca.
Eva Maliti Fraňová prezentovala svoje podanie Nartského eposu v Moskve
Členka Klubu nezávislých spisovateľov Eva Maliti Fraňová prednedávnom v Moskve v priestoroch fóra Osetov-Alanov prezentovala knihu Nartský epos (vyd. AlleGro, 2017), svoje autorské prerozprávanie osetského hrdinského eposu. V prečítanom úryvku z knihy diváci z radov inteligencie, umelci, literáti a študenti ocenili krásne znejúcu slovenčinu.  V nasledujúcej živej diskusii autorka hovorila o špecifikách spracovania nartských príbehov, o vlastnom pôvodnom písaní, ale aj o význame jazyka, postavení literatúry a vzájomných kontaktoch slovenskej a osetskej kultúry.    
Slovenskí prozaici v Prahe
Vo štvrtok 24. mája 2018 boli hosťami Slovenského domu v Prahe prozaici z Klubu nezávislých spisovateľov: Rút Lichnerová, Eva Maliti Fraňová a Juraj Šebesta.
Na literárnom večer s názvom Na slovo s literatúrou autori hovorili o svojej tvorbe, o súčasnom stave literárneho a kultúrneho diania na Slovensku i v širších súvislostiach, čítali zo svojich diel. Diváci si so záujmom vypočuli úryvky z kníh Hostina, Kustódi//Arianina kniha a Keď sa pes smeje  v podaní ich autorov. Večer, ktorý moderoval riaditeľ Slovenského domu Vladimír Skalský, sa vyznačoval príjemnou, priateľskou atmosférou, dôrazom na spoločné kultúrne hodnoty Slovákov a Čechov.    
Mila Haugová čítala a diskutovala v Ulme, Kolíne a Bonne
Poetka Mila Haugová absolvovala turné po nemeckých mestách Ulm, Kolín a Bonn, kde čítala zo svojej poézie a diskutovala s čitateľmi a študentmi. Prvé čítanie sa konalo v Ulme, v budove Museum Gesellschaft v utorok 15. mája 2018 v krásnych priestoroch zrenovovanej renesančnej budovy. Dvojjazyčnú knihu poézie Langsame Bogenschuetzin uviedol Thomas Zehender z vydavateľstva  Danube  v Ulme (kniha vyšla s finančnou podporou LIC – SLOLIA). Čítanie Mily Haugovej uvádzala a moderovala Daniela Humajová z Literárneho informačného centra a  spolu diskutovali o poézii a písaní a prekladaní...
VI. akademické kroatistické stretnutie v Brne
V dňoch 26. – 28. marca 2018 sa na pôde Ústavu slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne v Českej republike konalo VI. akademické kroatistické stretnutie, na ktorom sa zúčastnil aj člen Klubu nezávislých spisovateľov AOSS Zvonko Taneski, docent z Filozofickej fakulty UK v Bratislave, s prednáškou Exil ako stav interpretácie v esejach Dubravky Ugrešićovej. Kroatistické stretnutia v Brne už tradične organizuje Seminár juhoslovanských filológií a balkanistiky Ústavu slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity.
Pocta Jiřímu Levému
V dňoch 26. a 27. októbra sa uskutočnila v Brne pri príležitosti nedožitých 90. narodenín najvýznamnejšieho českého translatológa konferencia Pocta Jiřímu Levému – Ad translationem. Organizátormi podujatia boli Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne a Moravská zemská knihovna.
V jej veľkorysých moderných priestoroch sa podujatie konalo. V prvý deň odzneli dve plenárne prednášky. Univ. Prof. Dr. Dilek Dizdar z Univerzity Johannesa Guttenberga v Mainzi sa venovala vo svojom príspevku kritike filologických prístupov v translatológii. Skutočným zážitkom bola prednáška prof. PhDr. Milana Suchomela, CSc., ktorý charakteristiku Levého vedeckého systému popretkával osobnými spomienkami na osobnosť predčasne zosnulého teoretika a historika prekladu v kontexte českého literárnovedného štrukturalizmu...
Srbsko po druhýkrát – a opäť úspešne
Začiatkom augusta, v rámci programu LITERAtúry sa členovia KNS D. Inštitorisová, J. Kaššovicová a E. Ondrejička, spolu s hudobníkom J. Turtevom predstavili slovenskej kultúrnej komunite v Novom Sade, Báčskom Petrovci a Kulpíne. Okrem vrelého prijatia početným publikom mala táto cesta ku krajanom do Srbska aj dobrý mediálny ohlas. Na nové literárne podujatie, cieľom ktorého bol predovšetkým Belehradský knižný veľtrh cestovala teraz do Srbska štvorica našich klubových kolegov: Miroslav Demák, Rút Lichnerová, Erik Ondrejička a Milan Richter...
Misia Krasko
V dňoch 23. 10. 2017 – 26. 10. 2017 sa uskutočnila Misia Krasko, ktorej organizátormi boli Klub nezávislých spisovateľov, Literárne informačné centrum, Filozofická fakulta UK v Bratislave a Fond na podporu umenia. Cesty do Klobuk a Slaného sa zúčastnili Ján Zambor, Juraj Kuniak, Ján Kudlička a Dana Podracká. Cieľom cesty bola propagácia života a diela Ivana Kraska, ako aj autorské interpretácie Kraskových básní a čítanie z vlastnej tvorby.
V obci Klobuky pracoval Ivan Krasko v rokoch 1905 – 1912 ako chemický inžinier v cukrovare...
S Táborom padlých žien (aj) v Bruseli
Po prezentácii anglického vydania románu Tábor padlých žien na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Londýne v apríli 2016 a na Světe knihy v Prahe v máji 1917 som mal možnosť predstaviť orwellovský príbeh o prevýchove bratislavských dám najstaršieho remesla v tábore nútených prác v Novákoch aj publiku v Bruseli. Prezentácia sa uskutočnila na pozvanie stáleho predstaviteľa SR pri Európskej únii Petra Javorčíka a veľvyslanca SR v Belgickom kráľovstve Stanislava Valla večer 28. septembra 2017 v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EU na Avenue de Cortenbergh 107...
Dagmar Inštitorisová: Perspektivy teatrologie
V dňoch 17. až 19. mája 2017 v Prahe v spolupráci Teatrologickej spoločnosti, Katedry teorie a kritiky DAMU, Katedry divadelní vědy FF UK, Národního muzea, Kabinetu pro studium českého divadla IDU a časopisom Divadelní revue konala v edukačnom sále Náprstkovho muzea konferencia s názvom Perspektivy teatrologie.
Od „tradičných“ tematicky zameraných konferencií sa táto pražská konferencia odlišovala tým, že jej usporiadatelia mali snahu predstaviť čo najviac teatrologických pracovísk v Čechách, výskumné tímy či samostatne skúmajúcich odborníkov. Hlavným zámerom bolo ukázať súčasný spôsob teoretického, historiografického a pedagogického myslenia o divadelnom umení a tiež vytvoriť priestor pre diskusiu o základných metodologických otázkach výskumu divadelných artefaktov. K tomu organizátori vytvorili dve formy prezentácie jednotlivých tematických okruhov....
Literárny večer slovenskej poézie a kultúry" vo Viedni.
Včera sa uskutočnil "Literárny večer slovenskej poézie a kultúry" vo Viedni. Večer plný nádherných básní a recitátorského umenia. Milovníci slovenskej poézie si už niekoľkýkrát vychutnali Literárny večer slovenskej poézie a kultúry vo Viedni v spoločnosti významných hostí. Známa spisovateľka a manželka veľvyslanca Slovenskej republiky v Rakúsku Adriana Macháčová v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Viedni pod vedením riaditeľky Aleny Heribanovej usporiadali Literárny večer slovenskej poézie a kultúry v rezidencii veľvyslanca Slovenskej republiky v Rakúsku Juraja Macháča...
Tábor padlých žien (aj) na Světe knihy v Prahe
Anglický preklad románu Tábor padlých žien ( The Camp of Fallen Women, preklad Jonathan Gresty) predstavil jeho autor Anton Baláž už na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Londýne v apríli 2016 a v septembri 2016 v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Obe podujatia sa konali v spolupráci s Literárnym informačným centrom a vydavateľom knihy, slovinskou organizáciou Fórum slovanských kultúr. Román vyšiel v rámci projektu 100 slovanských románov a SLAWA. O tomto úspešnom projekte sa hovorilo aj 12. mája 2017 na Medzinárodnom knižnom veľtrhu Svět knihy v Prahe...
LITERAtúry alebo Za tri dni prežiť celé dlhé leto
Tri večery v Srbsku v zostave Dagmar Inštitorisová, Judita Kaššovicová, Erik Ondrejička -autori, členovia Klubu nezávislých spisovateľov a hudobník Juraj Turtev, člen Slovenskej bluesovej spoločnosti, boli naplnením projektu LITERAtúry. V mestách Nový Sad, Báčsky Petrovec a v obci Kulpín sme v dňoch od 7. do 9. augusta ako zohratá štvorica potešili divákov literárno-hudobným programom, v ktorom rezonovala poézia, rozprávka a blues.
Takto by mohla znieť oficiálna správa. Čo sme prežili, malo iný rozmer. Nešli sme totiž po osvedčených zabehaných chodníčkoch dlhoročných oficiálnych vzťahov. Bolo to inak. Vlani sa splnila...
Cena Slnečné hodiny pre Miroslava Demáka
Sriemská Mitrovica, bývalé rímske mesto Sirmium, v ktorom sa narodilo šesť rímskych cisárov a do slovanských dejín sa zapísala aj ako hlavné mesto Panónie sa koncom mája 2017 stala dejiskom medzinárodného básnického festivalu, na ktorom sa zúčastnili mladí poeti z trinástich európskych krajín.
Počas konania festivalu Kultúre stredisko Sirmium Art udelili nášho kolegovi, básnikovi Miroslavovi Demákovi prestížnu cenu za prínos do detskej literatúry SLNEČNÉ HODINY. Stal sa len druhým zahraničným autorom, ktorý sa stal laureátom tejto ceny. Miroslav Demák mal zároveň možnosť na tomto medzinárodnom stretnutí čítať zo svojej tvorby.
Vo Vroclave o smrti
Vroclavská univerzita už po trinásty raz usporiadala veľkú slovanskú vedeckú konferenciu, na ktorej sa zišli účastníci z 11 krajín (Poľsko, Česko, Slovensko, Rusko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Ukrajina, Turecko, Maďarsko). Slovenskú republiku reprezentovali prof. Tibor Žilka a Dr. Ján Gallik z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre, pričom Tibor Žilka je i členom Klubu nezávislých spisovateľov. Téma smrti (Tanatos), ktorou sa odborníci zaoberali z rôznych uhlov pohľadu, vzbudila skutočne veľký záujem, čo prízvukovali vo svojich príhovoroch postupne rektor univerzity prof. Adam Jezierski, dekan Filologického oddelenia prof. Marcin Vieński...
Krajina zabudnutia / A feledés földje vo vydavateľstve Napkút Kiadó
Na 23. ročníku medzinárodného knižného veľtrhu v Budapešti bola Slovenská republika nielen čestným hosťom, ale zároveň sa maďarskí čitatelia počas veľtrhu a po jeho skončení mali (a majú) možnosť začítať do štyridsiatich pôvodných diel súčasných slovenských autorov, ktoré vyšli v preklade do maďarčiny a vydali ich viaceré prestížne maďarské vydavateľstva. Patrí medzi ne aj vydavateľstvo Napkút Kiadó. Na jeho knižnom stánku sa (popri prezentácii v slovenskom národnom stánku) uskutočnila 22. apríla 2016 aj prezentácia maďarského vydania románu Antona Baláža Krajina zabudnutia.
Pokračovanie
Z úcty ku skutkom a Autoportrét s Prokrustovým lôžkom
V roku 2015 vyšiel Dane Podrackej výber básní v srbčine. Vybral ich a preložil srbský básnik a prekladateľ Martin Prebudila. Básne vyšli pod názvom Autoportrét s Prokrustovým lôžkom ako knižná publikácia Smederevskej básnickej jesene.
Knihu básní v chorvátčine vybral, preložil a doslov napísal Ludwig Bauer. Vydalo ju vydavateľstvo Studio moderna d. o. o., Zagreb v roku 2016.
V knihe je preložených 110 básní, ktoré vyšli pod názvom Iz poštovanja prema činu. V doslove chorvátsky spisovateľ, filozof a prekladateľ Ludwig Bauer opisuje genealógiu slovenskej básnickej scény a jeho cestu k...
Pokračovanie
Medzinárodná vedecká konferencia KirályPéter 100 v Budapešti
V dňoch 22.- 24. 2017 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia KirályPéter 100, usporiadaná na počesť nedožitého životného jubilea profesora P. Királyho, významného maďarského slavistu a zároveň slovenského rodáka.
Konferencia prebehla na pôde Filozofickej fakulty Univerzity EötvösaLoránda v Budapešti a jej hlavnými organizátormi, okrem Inštitútu slovanských a baltských filológií Filozofickej fakulty Univerzity EötvösaLoránda v Budapešti, boli Nadácia Svätého Adalberta pre výskum strednej a východnej Európy...
Moskovské prezentácie: almanach Devín a poézia Miroslava Válka
V Slovenskom inštitúte v Moskve sa 21. novembra 2017 uskutočnilo verejné zasadnutie moskovskej Spoločnosti Ľudovíta Štúra, ktorého hlavným programom bola prezentácia nového čísla almanachu Devín a prekladových výberov z poézie Miroslava Válka Sireň už boľše ne vzorviotsia a z mojej poézie Čem ja k vam približus v preklade Natalie Švedovovej. Publikácie vyšli tohto roku v moskovskom vydavateľstve MIK.
Podujatie otvoril riaditeľ Slovenského inštitútu Ján Šmihula, ktorý mimochodom ustavične potvrdzoval chýr ústretového predstaviteľa tejto inštitúcie. Stretnutie viedla stále agilná slovakistka, literárna vedkyňa, prekladateľka a editorka...
Mila Haugová čitala vo Viedni
Na prestížnom Buchmese Wien Donau Lounge sa 10. novembra 2017 predstavila aj poetka a naša klubová kolegyňa Mila Haugová. V slovenčine i v prekladoch do nemčiny čítala zo svojej najnovšej poézie. Podujatie moderoval moderoval Cornelius Hell.
Čítania sa zúčastnila Daniela Humajová z Literárneho informačného centra, ktorá podujatie dopĺňala z odborného hľadiska, ilustrátorka knihy Renata Musset a početné rakúske publikum. Bohatá beseda k zbierke sa týkala nielen tvorby M. Haugovej, ale zároveň bola predstavená i tvorba i iných významných slovenských básnikov a poetiek. K podujatiu vo Viedni sa vraciame i niekoľkými fotografiami.
Prezentácia knihy Ľuboša Juríka o Alexandrovi Dubčekovi v Prahe
Dňa 6. apríla 2017 sa v Slovenskom inštitúte v Prahe uskutočnila beseda a prezentácia knihy významného slovenského spisovateľa Ľuboša Juríka Alexander Dubček / Rok dlhší ako storočie (2015). Beseda sa sústredila najmä na jeho veľmi úspešnú knihu, ktorá je preložená už do viacerých jazykov, pričom sa pripravujú i ďalšie. Život i tvorbu autora predstavili dve významné osobnosti vedeckého života – literárny vedec prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., z Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre a prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., výborný historik na novšie dejiny...
Antitotalitný diskurz v strednej Európe
Hlavným cieľom medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 8. decembra 2016 na pôde Maďarského inštitútu v Prahe, a to najmä ako pocta a spomienka na 60. výročie maďarskej revolúcie boja za slobodu (1956 – 2016), bolo prispieť k vypracovaniu základného stredoeurópskeho modelového rámca, ktorý by mapoval kultúrne a vedecké aktivity rôznych antitotalitných zoskupení (prevažne z radov klerikálnych a laických skupín katolíckej cirkvi, intelektuálov vyznávajúcich občiansky liberalizmus a pod.), a ktorý sa od roku 1989 spracováva zväčša len na národných úrovniach.
Post Bellum pre Rudolfa Dobiáša
Združenie českých historikov a novinárov Post Bellum od roku 2001 buduje zbierku spomienok pamätníkov-bojovníkov proti komunizmu a od roku 2008 buduje v spolupráci s Českým rozhlasom a Ústavom pre štúdium totalitných režimov aj rozsiahly digitálny pamätnícky archív. V súčasnosti obsahuje už niekoľko tisíc výpovedí účastníkov protikomunistického odboja. Podľa ich vzoru vznikla aj slovenská organizácia Post Bellum, zaštítená našim Ústavom pamäti národa, ktorá sa ...
Anton Baláž : V Sofii s Táborom padlých žien
Na prezentáciu bulharského prekladu Tábora padlých žien som 7. novembra 2016 cestoval do Sofie spolu s jeho prekladateľkou Donkou Nejčeva-Chovanovou. Pani Donka je Bulharka, ktorá teraz so svojim manželom žije na Slovensku, vyštudovala sofijskú univerzitu Sv. Klimenta Ochridského, pracovala ako žurnalistka a prekladá z maďarského a slovenského jazyka. Zo slovenských autorov to bol Milan Rúfus (osobne sa s ním aj zoznámila), Rudolf Sloboda (toho poznala, keď niekoľko rokov robila knihovníčku v Devínskej Novej Vsi), Ján Johanides a Ladislav Ťažký. Potešilo ma preto, že sa rozhodla preložiť aj môj Tábor a po niekoľkoročných vydavateľských peripetiách a s podporou LIC (SLOLIA) a EU ( Creative Europe Programme) sa  ...
O Pavlovi Straussovi vo Viedni
V rámci reprezentácie slovenskej kultúry v zahraničí v čase, keď Slovenská republika vedie Európsku úniu, organizovala Mária Bátorová v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Viedni prezentáciu celovečerného programu o lekárovi a spisovateľovi Pavlovi Straussovi.
Program v Slovenskom inštitúte pozostával z prednášky, ktorá sumarizovala výsledky výskumu Márie Bátorovej publikované v prvej vedeckej monografii o tomto vzácnom spisovateľovi pod titulom Paradoxy Pavla Straussa ( Bratislava: Petrus 2006). Referát bol popretkávaný prednesom básní autora písaných po nemecky a publikovaných v medzivojnovom období v Prahe Die Kanone auf dem Ei a Schwarze Verse...

Rozhovor s Tiborom Žilkom : O podobách postmodernistického románu
V Prahe sa 20.-21. októbra 2016 zišli literárni vedci a teoretici z Česka, Poľska a Slovenska na medzinárodnej konferencii, ktorej jej organizátor Slovanský ústav Akadémie vied Českej republiky dal názor Román západných Slovanov: teoretické, historické a interpretačné kontexty. Medzi pozvanými literárnymi vedcami zo Slovenska bol aj náš klubový kolega Tibor Žilka a vystúpil s prednáškou o slovenskom postkoloniálnom románe. O tomto ojedinelom vedeckom podujatí na tému románu i téme jeho prednášky je aj nasledujúci rozhovor.
Básnická výprava do Čiernej Hory a priľahlých balkánskych končín
Štyria básnici, členovia KNS - Miroslav Demák, Elena Hidvéghyová-Yung, Milan Richter a Ján Zambor - podnikli v dňoch 20. - 25. júla 2016 výpravu k svojim balkánskym kolegom v Srbsku a Čiernej Hore. Už 20. júna popoludní mali možnosť stretnúť sa v srbskej dedine Krčedin s kolegami a výtvarníkmi z Kataru, Talianska, Poľska, Bosny a Maďarska na otvorení festivalu Go Arts! venovanému poézii a výtvarnému umeniu, ktoré každoročne organizuje rodina Jakšićová (otec Zoran s manželkou a syn Miodrag, ktorý je úspešným spisovateľom a politikom) vo svojej jedinečnej záhrade. Každý z autorov, členov KNS prečítal po dve básne, ktoré zazneli tiež v preklade do srbčiny od Mira Demáka...
Měsíc autorského čtení, 17. ročník, 1.7. – 31.7.2016
Brno – Wroclav – Ostrava – Košice - Ľvov
V Brne v divadle Husa na provázku sa 1. júla začal 17. ročník Literárneho festivalu Měsíc autorského čtení, ktorý súčasne prebieha v ďalších štyroch mestách – vo Wroclave, Ostrave, Kočiciach a Ľvove. V každom z týchto miest sa predstaví šesťdesiatdva spisovateľov, ktorí vystúpia pred publikom i v médiách. Festival sleduje dve hlavné programové línie. Jedna reprezentuje českú, slovenskú a poľskú literatúru, druhá literatúru krajiny, ktorá je čestným hosťom; v tomto ročníku je to Španielsko. V hlavnom programe sa predstavia po dvaja spisovatelia súčasne v každom z piatich festivalových miest: jedným je hosť zo Španielska, druhým domáci autor či autorka z Česka, Slovenska alebo Poľska. Slovenskú literatúru tento rok reprezentujú Pavel Vilikovský, Michal Habaj, Peter Krištúfek, Rút Lichnerová, Dušan Dušek, Peter Šulej, Oleg Pastier, Peter Getting, Balla, Erik Ondrejička, Ján Litvák, Viťo Staviarsky, Stanislav Rakús, Mária Ferenčuhová a Márius Kopcsay.
Organizátormi tohto najväčšieho stredueurópskeho literárneho festivalu sú brnenské vydavateľstvo Větrné mlýny, wroclawská Mestská knižnica, ostravský Klub Atlantik, košický Kulturpark a ľvovská Rada Dialóg.
Tábor padlých žien/The camp of fallen women na knižnom veľtrhu v Londýne
Medzinárodný knižný veľtrh v Londýne je jedným z najvýznamnejších a najnavštevovanejších knižných veľtrhov prevažne anglofónnych krajín a každoročne sa na ňom predstaví viac ako 1000 vystavovateľov zo 60 krajín. V tomto roku veľtrh vstúpil už do svojho 45. ročníka a koná sa v obnovenej výstavnej hale Olympia Kensington. V slovenskom národnom stánku, ktorý z poverenia Ministerstva kultúry SR zabezpečuje Literárne informačné centrum, bolo vystavených viac ako 250 titulov slovenských vydavateľstiev. Zväčša ide o knižné novinky, zamerané prevažne na pôvodnú tvorbu. Zahraniční návštevníci stánku sa môžu zoznámiť aj s prekladmi asi 20 knižných titulov slovenských autorov (románov, noviel, antológii poézie i prózy), ktoré vyšli v predchádzajúcich rokoch v prekladoch do angličtiny. Teraz k ním pribudol i preklad románu Antona Baláža Tábor padlých žien...
Šesť týždňov v Krakove
Prozaička a esejistka Rút Lichnerová sa od 1. mája do 12. júna zúčastnila Vyšehradského literárneho programu v Krakove. Po návrate z tohto autorsky obohacujúceho pobytu sa s nami kolegiálne podelila o svoje pobytové poznatky a skúsenosti.
Šesťtýždňový pobyt sa stal pre mňa príležitosťou vstúpiť do kultúrneho a intelektuálneho priestoru tohto historického mesta, obohatiť sa jeho duchovnými plodmi aj príležitosťou prezentovať tu svoju tvorbu. Bol to intenzívne prežitý čas vyplnený spoznávaním a stretnutiami s osobnosťami umeleckého aj akademického Krakova, nadviazaním pracovných kontaktov, aj tvorivou prácou vo Villa Decius, ktorá mi poskytla dostatok priestoru na tvorivé sústredenie. V Laski-House -- Villa Decius som pracovala na textoch do pripravovanej knihy, ktorá bude o vnútorných prepojeniach s tvorivými osobnosťami, s ktorými som sa stretla, o ich vnímaní umenia, o osobitostiach procesu tvorby, ale aj o situácii človeka postaveného tvárou tvár dobe a spoločenským podmienkam, v ktorých sa nachádzal či nachádza. V Krakove som písala kapitolu Kľúče k textu sú v texte o tvorbe Ivana Kadlečíka a o listoch, ktoré mi napísal, aj kapitolu Villa Decius, o inšpiratívnych podnetoch z umeleckého Krakova, napr. o pozoruhodnej výstave z maliarskej tvorby Evy Kuryluk Nesnívaj o láske, ako aj o prienikoch do stredoeurópskeho kultúrnohistorického priestoru, ktorý býval vždy viac či menej uvedomovanou súčasťou môjho tvorivého sveta...
V Budapešti sme nechýbali
Slovenská republika sa stala čestným hosťom na 23. ročníku Medzinárodného knižného veľtrhu v Budapešti, ktorý sa v hlavom meste susedného Maďarska uskutočnil v dňoch 21. - 24. apríla 2016.
Slogan podujatia: Dobré knihy robia dobrých susedov dostal konkrétnu podobu v preklade štyridsiatich preložených kníh súčasných slovenských autorov a vytvorili sa tak predpoklady zvýšiť záujem maďarských čitateľov o slovenskú literatúru. A prítomnosť viac ako troch desiatok autorov, ktorí sa osobne zúčastnili na ich prezentácii, veľtrhovému publiku vytvorila predpoklady aj na...
Eva Maliti Fraňová v Prahe a v Moskve
V dvoch zahraničných kultúrnych metropolách sa v ostatných mesiacoch roku 2015 ako dramatička, prozaička a prekladateľka predstavila Eva Maliti Fraňová.
Po literárnom večere v pražskej umeleckej kaviarni Zenit, kde v rámci rezidenčného literárneho pobytu čítala z rukopisu pripravovanej prózy Kustódi, sa pražské divadelné publikum malo v Divadle komedie možnosť zúčastniť na scénickom čítaní z jej novej divadelnej hry Identita/hra nevedomia. Hra bola predtým publikovaná v kolektívnom diele Ódy či frašky, vydanom Divadelným ústavom...
Literárny večer v Štokholme
V sugestívnej atmosfére týždňa udeľovania Nobelových cien sa 8. decembra 2015 v Štokholme uskutočnil literárny večer, na ktorom sa predstavili so svojou tvorbou dvaja členovia Klubu nezávislých spisovateľov, prozaička Rút Lichnerová a v tunajších literárnych kruhoch už dobre známy básnik, dramatik a prekladateľ Milan Richter. Literárny večer otvoril veľvyslanec Slovenskej republiky vo Švédsku Jaroslav Auxt. Oboch autorov predstavila Naďa Hammarberg-Gyllenhammar. Rút Lichnerová čítala zo svojho najnovšieho románu Hostina a Milan Richter básne z rôznych období svojej tvorby. Herci štokholmských divadiel Hans Wigren a Maria Hjalmarson, inak členovia Spoločnosti priateľov Milana Rúfusa vo Švédsku
Krajina zabudnutia : Anton Baláž
Tematika románu slovenského autora zaujme mnohých izraelských čitateľov, ktorí chcú lepšie poznať osudy Židov sovietskeho bloku koncom 40-tych a začiatkom 50-tych rokov minulého storočia. Príbeh sa odohráva v Bratislave, hlavnom meste Slovenska, ktoré bolo vtedy súčasťou ČSR, v osudovom čase dejín tohto štátu po druhej svetovej vojne. Potom, čo sa komunistická strana zmocnila vlády v roku 1948, ČSR sa stalo poslušným satelitom SSSR a začal sa postupný proces zatvárania hraníc a stupňujúceho sa podozrievania osôb, ktoré boli oznámkované ako nepriatelia režimu: trockisti, titoisti, agenti západneho imperializmu ap. V rámci tohto procesu prebehla aj ďalekosiahla zmena postoja ČSR k sionizmu a Štátu Izrael: z počiatočnej politickej ...

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah