ValcerovaLevy - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
 
Pocta Jiřímu Levému
 
V dňoch 26. a 27. októbra sa uskutočnila v Brne pri príležitosti nedožitých 90. narodenín najvýznamnejšieho českého translatológa konferencia Pocta Jiřímu Levému – Ad translationem. Organizátormi podujatia boli Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne a Moravská zemská knihovna.

 
V jej veľkorysých moderných priestoroch sa podujatie konalo. V prvý deň odzneli dve plenárne prednášky. Univ. Prof. Dr. Dilek Dizdar z Univerzity Johannesa Guttenberga v Mainzi sa venovala vo svojom príspevku kritike filologických prístupov v translatológii. Skutočným zážitkom bola prednáška prof. PhDr. Milana Suchomela, CSc., ktorý charakteristiku Levého vedeckého systému popretkával osobnými spomienkami na osobnosť predčasne zosnulého teoretika a historika prekladu v kontexte českého literárnovedného štrukturalizmu.

 
Rokovania konferencie prebiehali v štyroch sekciách: J. Levý a metodologie (rozvoj vedeckých metód, koncepcií, nadväzovanie na odkaz...) a Stratégie prekladu I, II, III. V prvej sekcii, ktorú viedol jeden z hlavných organizátorov podujatia, doc. PhDr. Zbyněk Fišer, PhD. vystúpili slovenské teoretičky prekladu. Prof. PhDr. Edita Gromová, CSc., Prof. PhDr. Daniela Muglová, CSc. a doc. RNDr. Dáša Muríková, PhD. z FF UKF v Nitre sa venovali prínosu J. Levého a A. Popoviča do kontextu vývoja myslenia o preklade.
 
Prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc. z prešovskej FF PU upozornila vo svojom referáte na skutočnosť, že slovenská porovnávacia verzológia nadviazala viac na odkaz J. Levého ako na A. Popoviča. Vyzdvihla najmä prínos J. Zambora a M. Andričíka v preklade u nás zriedkavejších metier ako amfibrach, anapest, doľnik, ktoré dokázali imitovať v praxi a zdôvodniť v teórii. Mgr. Ivana Kupková, PhD. z tej istej fakulty, sa venovala odkazu J. Levého v oblasti kritiky prekladu na Slovensku. Zo slovenských translatológov vystúpil ešte v sekcii Strategie prekladu II. Prof. PhDr. Ladislav Franek, CSc. s témou Versologické výskumy v Čechách a na Slovensku, so zameraním na oblasť romanistiky.

 
Z plenárnych prednášok druhého dňa zaujala téma Univ. Prof. Dr. Lavínie Heller, ktorá sa venovala dôsledkami kultúrnej odlišnosti východoázijských kultúr od európskej v preklade. V Brne sa mi dostalo cti viesť sekciu venovanú porovnávacej verzológii. Doc. Mgr. Radek Malý, PhD. v nej vystúpil s témou Preklad poézie z pohľadu funkčnej ekvivalencie a konceptu funkcionalistického prekladania a Mgr. J. Kitzlerová, PhD. zaujala témou Co by Jiří Levý řekl nejnovějšímu překladu Blokovy poemy Dvanáct. Interpretovala aktualizačné postupy najnovšieho českého prekladu, ktoré sa u nás využívali od vystúpenia Ľ. Feldeka a konkretistov.

 
Konferencia, na ktorej vystúpilo vyše päťdesiat referentov z viacerých krajín bola mimoriadne inšpiratívna a príspevky vyvolávali bohatú diskusiu. Odborníci v oblasti prekladateľstva nadviazali bohaté kontakty, ktoré určite prispejú k ďalšiemu rozvoju translatológie najmä v stredoeurópskom priestore.
 
Anna Valcerová
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah