InstitorisovaPerspektivy - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Perspektivy teatrologie
 
V dňoch 17. až 19. mája 2017 v Prahe v spolupráci Teatrologickej spoločnosti, Katedry teorie a kritiky DAMU, Katedry divadelní vědy FF UK, Národního muzea, Kabinetu pro studium českého divadla IDU a časopisom Divadelní revue konala v edukačnom sále Náprstkovho muzea konferencia s názvom Perspektivy teatrologie.
 
Od  „tradičných“ tematicky zameraných konferencií sa táto pražská konferencia odlišovala tým, že jej usporiadatelia mali snahu predstaviť čo najviac teatrologických pracovísk v Čechách, výskumné tímy či samostatne skúmajúcich odborníkov. Hlavným zámerom bolo ukázať súčasný spôsob teoretického, historiografického a pedagogického  myslenia o divadelnom umení a tiež vytvoriť priestor pre diskusiu o základných metodologických otázkach výskumu divadelných artefaktov. K tomu organizátori vytvorili dve formy prezentácie jednotlivých tematických okruhov. Prvou formou boli tradičné prednášky s konkrétnymi výskumnými témami, v rámci ktorých sa predstavovali jednak dosiahnuté výsledky v rámci rôznych projektov, a jednak rozpracované projekty. Druhou formou boli panelové diskusie na tému Divadlo a vzdelávanie a Analýza inscenácie, počas ktorých došlo ku generálnemu predstaveniu týchto veľmi aktuálnych problémov. Konferencia sa ukázala ako veľmi potrebná, pretože umožnila účasť s témami, ktoré nie je možné vždy prezentovať. Pomohla tiež odhaliť slabiny súčasného českého teatrologického myslenia. Za najväčšiu možno považovať malú vnútornú kooperáciu s rôznymi umenovednými či teatrologickými disciplínami, slabšiu pojmoslovnú a koncepčnú prepojenosť jednotlivých výskumov či odklon od nemecky hovoriacej teatrológie.
Aj napriek mnohým problémom výsledky českej teatrológie sú oproti stavu na Slovensku pozoruhodné tak po stránke ochrany pamäte divadla alebo po stránke pedagogickej. V rámci troch príspevkov s názvom Cesta k divadlu bol napríklad predstavený projekt NAKI – Národní a kulturní identity, v rámci ktorého sa budú veľmi precízne archivovať historické divadelné cedule. Ide o informačné plagátiky, ktoré divadlá vydávali pri predstaveniach a sú často vzácnym či jediným zdrojom informácií napríklad o obsadení inscenácií, mieste, v ktorom divadlo hralo alebo o podmienkach realizácie divadelnej produkcie. Verejnosti budú dostupné v elektronickej podobe na osobitej webovej stránke. Tím pre výskum moderného českého divadla predstavil koncepciu lexikografického projektu zameraného na predstavenie približne 350 najvýznamnejších bohemikálnych dramatických textov. Bola tiež predstavená elektronická podoba Českej divadelnej encyklopédie či experimentálny projekt mladých teatrológov z brnianskej JAMU zameraný na výskum kognitívnych funkcií divákov a aktérov divadelného diania.
V druhý deň konferencie som vystúpila s príspevkom Metodológia tvorby scénografa Jozefa Cillera,  o ktorom pripravujem monografiu. J. Ciller je českému divadelnému prostrediu veľmi dobre známy. Získal dokonca dve zlaté medaily na renomovanej celosvetovej scénografickej výstave Pražské Qadrienale (1975, 1983) a pracoval v najvýznamnejších českých divadelných scénach s poprednými režisérmi.

Súčasťou bohatého programu konferencie bolo tiež udelenie Ceny Václava Königsmarka mladým talentom. Cena sa udeľuje už po deviaty rok a patrí k prestížnym teatrologickým oceneniam.

Za rok 2016 boli udelené nasledovné ceny:

Kategorie disertačních prací
1. cena
Iva Mikulová (FF MU, Brno) za práci „Divadelní režisér Karel Novák (1916-1968)“
2. cena
Naďa Satková (FF MU, Brno) za práci „Pěšák divadla – Jiří Svoboda (Podoby profese divadelního režiséra v šedesátých letech 20. století v regionálním divadle)“

Kategorie magisterských prací
1. cena
Lenka Schreiberová (FF UPOL, Olomouc) za práci „Berlínský herec Hermann Vallentin v Moravské Ostravě.
2. cena
Petr Dvořák (FF UPOL, Olomouc) za práci „Filmové médium v inscenacích režiséra Jana Mikuláška.“
3. cena
Tereza Osmančíková (FF UPOL, Olomouc) za práci „Eduard Vojan na střední a severní Moravě“
V kategorii bakalářských prací:
1. cena
Vendula Kacetlová (FF MU, Brno) za práci „Státní divadlo v Brně mezi lety 1967-1973“
2. cena
Petr Dlouhý (FF UK, Praha) za práci „(A)pollonia“
Čestné uznání
Barbora Kašparová (FF MU, Brno) za práci „Tanztheater – taneční divadlo všednosti a Pina Bausch“
Denisa Valterová (FF MU, Praha) za práci „Wagnerův Bayreuth jako německý nacionálněsocialistický projekt? Rekapitulace debaty – úvod k jednomu nejen hudebně-dramatickému problému“
Dagmar Inštitorisová

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah