Nové knihy - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Alena Brindová: HOROLEZCI
Vydavateľstvo OZ FACE, 2022
Poetka vo svojej tvorbe vyjadruje vzácnu okolnosť bytia, a to, že niekam patrí.Vníma sa ako súčasť veľkého rozrôzneného sveta, v ktorom presne cíti svoje miesto. Priznáva sa a ctí si svoj rodinný pôvod, ktorý jej dáva ukotvenie v priestore a čase. Súčasťou jej identity je tiež napojenie na dejiny a realitu sveta žien, ktorý prijíma nielen ako svoje právo, ale aj prednosť. Základom Brindovej básní je výstižný postreh, odhaľovanie skrytých súvislostí a sústredené zamyslenie sa nad vlastnou situáciou a situáciou iných, s ktorými poetku viaže empatické puto...
Eva Maliti Fraňová: Tajomstvá mladého Bajzu
Vydavateľstvo SLOVART 2023
Románová próza Evy Maliti Fraňovej Tajomstvá mladého Bajzu je fiktívnym príbehom zrodu prvého slovenského románu Príhody a skúsenosti mladíka Reného. Prvý zväzok tohto legendárneho diela spisovateľ Jozef Ignác Bajza (1755–1836) vydal roku 1783, ale druhý zväzok ostal nedokončený. Autorka svoju prózu  zasadzuje do konkrétnych časopriestorových súvislostí vychádzajúcich z množstva historických faktov, vďaka čomu môže byť jej umelecký výmysel pre čitateľa nielen zábavný, ale aj poučný. Vracia nás do cisárskej Viedne epochy jozefínskych reforiem, kde sa začínajúci spisovateľ...
Dva knižné pozdravy zo Srbska
Pod oba tieto pozdravy sa podpísala naša kolegyňa Zdenka Valentová-Belićová, poetka, šéfredaktorka krajanského mesačníka Nový život a najproduktívnejšia prekladateľka slovenskej literatúry do srbčiny, ocenená aj prestížnou prekladateľskou Hviezdoslavovou cenou. A prvým knižným pozdravom je zbierka jej vybraných a nových básní Kráčanie po vode (Slovenské vydavateľské centrum Báčsky Petrovec 2023), druhým eseje srbského literárneho kritika, redaktora a vydavateľa Petara V. Abrutina Denník nepokoja ...
Jedna báseň.
Autorská kniha i netradičný bedeker teórie poézie Členky KNS poetka, textárka a prekladateľka Silvia Kaščáková a literárna vedkyňa Jana Juhásová, pôsobiace na Katolíckej univerzite v Ružomberku, vydali v SLC knihu určenú pre mladých tínedžerov Slovníček z básničiek. S empatiou a humorom napísané autorské básne sú doplnené heslami smerujúcimi k identifikácii poetických žánrov, obraznosti, rytmiky a iných umeleckých prostriedkov, ktoré pomôžu deťom i pedagógom s teóriou poézie, no zároveň ponechajú estetický zážitok z lektúry básne. Knihu možno čítať ako zbierku poézie, poetický slovník alebo manuál na kurzy tvorivého písania...
Silvia Kaščáková: Ako Paľko Dobšinský zbieral rozprávky
Poetka S. Kaščáková pripravila pre deti hravou a poučnou formou príbeh o slávnom zberateľovi slovenských ľudových rozprávok.  
Básne ožívajú v podmanivých obrázkoch ilustrátorky Z. Kucirkovej.
Veršovaný príbeh o tom, ako sa malý Paľko Dobšinský stal slávnym zberateľom ľudových rozprávok. Dozviete sa v ňom, ako zbieral rozprávky do košíka, ako sa mu niektoré snívali alebo mu ich rozprávala mamka Zuzana. Prečítate si o nebezpečnom ohni...
Petra E. Martinková: Ela z Bylinkovej záhrady
Vydavateľstvo Matice slovenskej 2023
Rozprávkový príbeh Ela z Bylinkovej záhrady je určený pre čitateľov od deviatich rokov. Napísala ho Petra E. Martinková, ktorá píše pre deti pod pseudonymom a v profesijnom živote sa venuje odbornej reflexii detskej literatúry. Príbeh ilustrovala Naďa Čeklovská, maliarka a fotografka.
Vo fantazijnej autorskej rozprávke prebýva v domčeku, situovanom v záhrade, malá Ela. Dievčatko spolu so svojimi neobyčajnými priateľmi...
Román o bratislavskej jari Antona Baláža po srbsky
Vo vydavateľstve Službeni glasnik v Belehrade vyšiel román Samo jedno proleće (Len jedna jar) Antona Baláža po srbsky za podpory komisie SLOLIA Slovenského literárneho centra. Je to už druhá kniha tohto prozaika publikovaná v Srbsku. Prvá bola Tábor padlých žien, ktorú ešte v roku 2011 vydalo vydavateľstvo  Arhipelag v rámci edície Sto slovanských románov, a má v Srbsku stále má mimoriadne úspešnú recepciu čitateľov a dobré ohlasy kritiky...
Mariana Čengel Solčanská: Proces s mŕtvym
Cyrilu Gregus opustila matka hneď po narodení a hoci si to po roku rozmyslela a vzala dcéru k sebe, nikdy ju neľúbila. Cyrila vyrástla medzi husami a mačkami na dedinskom dvore, fascinovaná starožitnou posteľou, ktorú prastará matka Emília kúpila počas druhej svetovej vojny v dražbe majetku Židov deportovaných do táborov smrti. Cyrila nemilosrdne odhaľuje tajomstvá svojej rodiny spätne cez štyri generácie a rozpletá vrkoč osudov spletený z tragédie holokaustu, predkov aj zo vzťahu Tomáša Debrentheya, biskupa z 15. storočia, k rybárke Anne. Kniha je mozaikou postáv, ktoré sa stretávajú v priestore, ale nie v čase. Spája ich morálne zlyhanie a vyrezávaná starožitná posteľ...
Ľahkým perom o covide - Vlasta Hochelová: O ŽIVOTE VIEŠ PRD! Fejsbúkový denník
Nitra, Enigma 2022
Dar ľahkého pera si Vlasta Hochelová, autorka dvoch básnických zbierok a dvoch odborných kníh na tému masmédií, mala možnosť vyskúšať až ako autorka niekoľkých poviedok (osobitne v poviedke Ťažký kufor, o tom ako ju v Moskve zastihla augustová okupácia v roku 1968 ), no naplno ho mohla zužitkovať až vydaním svojho prvého románu.
Covid-denník na fejsbuku a takmer denné zaznamenávanie toho, čo všetko spôsobil „skurvený covid“ s nekonečnými...
Pavol Parenička: Traja sokoli : Francisci, Daxner a Bakulíny
Populárno-náučná publikácia Pavla Pareničku Traja sokoli: Francisci, Daxner a Bakulíny (vyd. Dom Matice slovenskej, Rožňava, 2022) približuje životné osudy, národnobuditeľskú činnosť a revolučné účinkovanie troch vedúcich predstaviteľov mladšej štúrovskej generácie Jána Vratislava Francisciho, Štefana Marka Daxnera a Michala Miloslava Bakulínyho. Počas štúrovského Slovenského povstania po porážke prvej dobrovoľníckej výpravy v septembri 1848 boli Francisci, Daxner a Bakulíny 10. októbra 1848 uhorskými brachiálnymi orgánmi zaistení ...
Román o bratislavskej jari Antona Baláža po srbsky
Vo vydavateľstve Službeni glasnik v Belehrade vyšiel román Samo jedno proleće (Len jedna jar) Antona Baláža po srbsky za podpory komisie SLOLIA Slovenského literárneho centra. Je to už druhá kniha tohto prozaika publikovaná v Srbsku. Prvá bola Tábor padlých žien, ktorú ešte v roku 2011 vydalo vydavateľstvo  Arhipelag v rámci edície Sto slovanských románov, a má v Srbsku stále má mimoriadne úspešnú recepciu čitateľov a dobré ohlasy kritiky.
Balážov román Len jedna jar vyšiel v edícii Literárny vestník (Književni glasnik) v  podedícii Hlasy sveta (Glasovi sveta)...
Pavol Parenička: Štúrovskí revolucionári a vizionári na nemeckých univerzitách
Vedecká monografia Pavla Pareničku Štúrovskí revolucionári a vizionári na nemeckých univerzitách s podtitulom Sonda do kritického myslenia štúrovcov vyšla v Matici slovenskej (Martin, 2022), vznikla v rámci vedeckého projektu Výskum kľúčových kompetencií pre znalostnú spoločnosť v kontexte historických, sociálnych a ekonomických špecifík SR vzhľadom na dejiny, kultúru a tradície. Monografia približuje myšlienkové pochody a ich kultúrnopolitické presahy u mladšej generácie štúrovcov, resp. Mladého Slovenska, časovo spadajúce do 30. a 40. rokov 19. storočia....
Dana Podracká: Posuvné dvere
(vyd. Skalná ruža, 2022)
V súčasnej slovenskej poézii sotva nájdeme takú vážnu, až obradnú dikciu, ako u Dany Podrackej. Poetka pristupuje k písaniu básní ako k rituálu: Splietať rohož, / na ktorej spočívajú moje kolená, píše vo svojej najnovšej, v poradí už štrnástej zbierke poézie. Charakteristický kultivovaný pátos dodáva autorkinej tvorbe konzistenciu a kompaktnosť. Podracká verí v mystické prepájanie vecí, dejov a javov: V každej udalosti, v jej vnútri, je ukryté čosi, / čo je tam nepretržite a je to sväté. Vie, že Smrť nie je navždy...
Zdenka Valentová-Belićová: Obraz Srbov v slovenskej literatúre
Kniha Obraz Srbov v slovenskej literatúre vyšla v roku 2022 v edícii Vedecké zošity Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci v Srbsku a v srbskej obmene vo vydaní Matice srbskej a Archívu Vojvodiny. Vznikla ako dizertačá práca s pôvodným názvom Imagologické podnety pre súčasnú literárnu estetiku v rámci doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského na Katedre estetiky, v študijnom programe Estetika a študijnom odbore filozofia u školiteľa doc. PhDr. Michala Babiaka, Mr.
Štúdia obrazu srbského ľudu v slovenskej literatúre vznikla v intenciách srbsko-slovenských literárnych a kultúrnych vzťahov...
Zborníky slovenskej poézie a prózy autorov z Vojvodiny
V Slovenskom vydavateľskom centre v Báčskom Petrovci v roku 2022 vyšli prvé dva zväzky panorámy súčasnej slovenskej vojvodinskej prózy a poézie Ohmatávanie pulzu 1 a 2, ktoré zostavila Zdenka Valentová-Belićová.
Do prvého zväzku sú zaradení 24 prozaici a do druhého 32 básnici žijúci vo Vojvodine a tvoria tak prehľad aktuálnej slovenskej vojvodinskej básnickej a prozaickej tvorby. Sú odpoveďou na   na možnú otázku o zotrvávaní tohto menšinového literárneho kontextu. Zborníky sú koncipované ako panoráma tvorby, ktorá vznikala počas niekoľkých desaťročí...
Zdenka Valentová-Belićová: Éterizácia
Básnická zbierka Zdenky Valentovej Belićovej vyšla po anglicky Etherization out-of-conTEXT (Éterizácia mimo konTEXTu) v preklade Smiljany Piksiades a Juliany Grahamovej, žijúcich v Thunder Buy v Kanade. Knihu vydalo Slovenské vydavateľské centrum
v Báčskom Petrovci  v roku 2022.  V predchádzajúcom roku vyšla v preklade týchto prekladateliek Valentovej básnická zbierka Apokryphaby Lilith (Apokryfy podľa Lilit).
V dosleve k zbierke  Éterizácia mimo konTEXTu...
Martina Petríková: Smrť a existenciálne zneistenie v slovenskej predumeleckej literatúre pre deti a mládež
Monografia Smrť a existenciálne zneistenie v slovenskej predumeleckej literatúre pre deti a mládež v nadväznosti na literárnovedné poznanie o predumeleckej literatúre a na základe recepcie pramennej literatúry (Čítanka, Národné zpievanky, Zornička, Rečňovanky pre slovenské školy, Zrcadlo maličkých, Slovenská čítanka...
Ivan Čičmanec: Zažité a vysnívané.
(Vydavateľstvo MilaniuM, Dunajská Lužná 2022)
Knižka Zažité a vysnívané je výberom z autorovej poviedkovej tvorby z obdobia rokov 1978 – 2018. Tieto poviedky sú po estetickej stránke rôznorodé, niektoré predstavujú relatívne tradičný epický žáner, iné sú impresionistickým záznamom určitej existenciálne vypätej situácie, vo viacerých nechýbajú prvky fantastiky alebo jazykového či kompozičného experimentu. Niektoré príbehy sú plné napätia, občas na hranici hororu, iné charakterizuje predovšetkým ironizujúci postoj ku skutočnosti a značná dávka čierneho humoru. Na pozadí tém celého súboru však cítiť vážny filozofický pohľad na javy ako láska, sloboda, utrpenie a túžba človeka po zmysluplnej existencii...          
Nora Baráthová: tri knihy v druhom vydaní
Muž, ktorý kráčal za smrťou (2. vydanie. Kežmarok : Jadro, 2022, 240 s.)
Historický román približuje slobodné kráľovské mesto Kežmarok na začiatku 18. storočia. Hovorí o účasti mesta na proticisárskom odboji pod vedením uhorského kniežaťa Františka Rákócziho II. Protagonistami knihy sú traja poprední kežmarskí obyvatelia – richtár a neskôr Rákócziho obchodný vyslanec Jakub Kray a senátori Martin Lányi a Šebastián Topertzer. Keď v decembri 1709 dobyje povstalecký Kežmarok cisársky maršal Heister, odsudzuje na výstrahu popraviť práve spomínaných troch kežmarských pánov...
Jozef Špaček: V pavučinách (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2022, Bratislava)
Jozef Špaček vydal vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov v poradí svoju jedenástu knihu – román  V pavučinách. Je to voľné pokračovanie románu V ulitách, vydaného v roku 2008. Všetky dejové pasáže, viažuce sa na ich protagonistov – stredoškolských učiteľov Gabriela Škrupinku a Stanislava Šibrinka, aj prekladateľa  Gregora Lušňu – sú situované do Skalice a Bratislavy. Autor rozvíja ich ďalšie životné  osudy v súkromí i v práci počas prvého desaťročia 21. storočia. V ďalšej rovine dvestostranového románového textu je veľmi svojrázne zostavená Skalická encyklopédia, podaná cez tajomnú postavu nazvanú On. Ide o pestrý kaleidoskop známych i neznámych postáv, spätých s mestom Skalica...
Marián Milčák: Selfie
Selfie (vyd. Fraktál, 2022) je autorský a súčasne konsenzuálny (autor – literárna veda – redakcia) výber zo šiestich básnických zbierok básnika Mariána Milčáka, ktorý za štyri desaťročia svojich tvorivých aktivít (knižne debutoval v r. 1989) vniesol do slovenskej poézie obdivuhodné motivické a tematické rozsahy – v závislosti od predhistorických a pohanských cez duchovné a spirituálne až po vedecké a historické inšpirácie. Svojimi textami zároveň iniciuje prieskum moderných výrazových foriem...
Jana Kuzmíková: Kognitívna literárna veda / teória, experimenty, analýzy
Jednou z interdisciplinárnych vied, ktorá spája výskumy a zistenia humanitných, prírodovedných a technických disciplín, je kognitívna veda, zameraná na skúmanie mysle a mozgu. Kognitívna veda zohľadňuje vedomie aj nevedomie človeka, čiže vnímanie aj cítenie, poznávacie procesy, učenie sa a skúsenosti, pamäť, pozornosť, racionálne aj neracionálne konanie, riešenie problémov, jazyk, obraznosť, tvorivosť a podobne. Vo svete sa od osemdesiatych rokov 20. storočia v jej rámci rozvíja aj kognitívna literárna veda. Možno preto uvítať, že Jana Kuzmíková, členka KNS, pripravila knihu Kognitívna literárna veda: teória, experimenty, analýzy (VEDA, 2021), ktorá je v slovenskom prostredí prvou...
Mariana Čengel Solčanská: Proces s mŕtvym
Vydavateľstvo Ikar, 2021
Cyrilu Gregus opustila matka hneď po narodení a hoci si to po roku rozmyslela a vzala dcéru k sebe, nikdy ju neľúbila. Cyrila vyrástla medzi husami a mačkami na dedinskom dvore, fascinovaná starožitnou posteľou, ktorú prastará matka Emília kúpila počas druhej svetovej vojny v dražbe majetku Židov deportovaných do táborov smrti. Cyrila nemilosrdne odhaľuje tajomstvá svojej rodiny spätne cez štyri generácie a rozpletá vrkoč osudov spletený z tragédie holokaustu, predkov aj zo vzťahu Tomáša Debrentheya, biskupa z 15. storočia, k rybárke Anne. Kniha je mozaikou postáv, ktoré sa stretávajú v priestore, ale nie v čase. Spája ich morálne zlyhanie a vyrezávaná starožitná posteľ...
Eva Maliti Fraňová: O príjemných pocitoch
Pavol Pálffy a Louise de Vilmorin - Príbeh rozpamätávania, Vydavateľstvo SLOVART, Bratislava 2021
Na úvod rozhovoru s autorkou knihy hneď uvediem, že príbeh rozpamätávania na manželstvo grófa Pavla Pálffyho de Erdöd a jeho francúzskej manželky Louise de Vilmorin je situovaný prevažne do Budmeríc, do kaštieľa, ktorý viac ako polstoročie bol sídlom Domova slovenských spisovateľov. Bol som jedným zo stoviek autorov, ktorí spoznali a ocenili tvorivú atmosféru kaštieľa s udržiavaným anglickým parkom a inšpiratívnymi výletmi do okolitých lesov, preto som sa s osobitným záujmom do knihy začítal. Vyvolala vo mne množstvo asociácii i zvedavých otázok a tie tvoria obsah rozhovoru s našou klubovou kolegyňou, prekladateľkou z ruskej literatúry, literárnou vedkyňou, divadelnou autorkou a prozaičkou Evou Maliti Fraňovou...
Marián Milčák: Provinčné básne
Zbierka Mariána Milčáka Provinčné básne sa pokúša pomenovať existenciálnu situáciu subjektu, jeho nezaradenosť či skôr nezačleniteľnosť do súvislostí sveta. Univerzum, ktoré sa v tomto umeleckom obraze neúnosne zužuje, a pre človeka znamená nevyhnutné obmedzenia, prekonáva Milčákov subjekt (básnickým)overovaním diferencovaných vnútorných mechanizmov. Motivicky sa toto úsilie projektuje ako komunikačná skepsa vychádzajúca z (ne)možností jazyka (teda istá komplikácia v hľadaní adekvátneho umeleckého riešenia), ako neuróza kompenzujúca „normalitu“ spoločnosti, ako persifláž ...
Ľubomíra Miháliková: Luna silva
Siedma básnická zbierka Ľubomíry Mihálikovej má názov Luna silva podľa historického označenia  Malých Karpát (Mesačná hora). Zbierka obsahuje 65 básní, sú akousi topografiou regiónu Modry. Autorka v nich preciťuje prežité udalosti, v priestore regiónu hľadá svoje miesto, a v ňom predovšetkým vrúcnosť vzťahov. Blízkosť a citová naplnenosť sú nosnými motívmi veršov (s. 60, s. 45), avšak autorka sa nevyhýba ani pochybnostiam, zachytáva aj relativitu zážitku, všednosti.
„Môžeme sa len domnievať, že pre autorku je nádej...
Timotea Vráblová: Život na bojiskách tohto sveta
Literárna historička Timotea Vráblová sa v akademickom výskume venuje slovenskej literatúre 17. – 18. storočia, duchovnej piesni, a tiež reflexii súčasnej detskej literatúry.
Jej monografia Život na bojiskách tohto sveta : reflexie k téme každodennosti v slovenskej tvorbe 16. – 17. storočia (vydal Ústav slovenskej literatúry SAV, 2021 166 s. ISBN 978-80-8170-085-9) je zavŕšením výskumnej témy...
Dar a bremeno dvojitej identity Tibora Žilku
Čerstvou novinkou na knižnom trhu je kniha rozhovorov s významným univerzitným profesorom a literárnym vedcom Tiborom Žilkom, ktorá vyšla pod názvom Dar a bremeno dvojitej identity (2021) v Literárnom informačnom centre a jej autorom je uznávaný slovenský spisovateľ Anton Baláž. Obaja sú zároveň členmi Klubu nezávislých spisovateľov a ich vyše dvojročná spolupráca na uvedenej knižke prináša čitateľom veľmi zaujímavo spracovaný životný a profesijný príbeh Tibora Žilku. Veď ako prezrádza už popis na zadnom obale knihy, z maďarského chlapca zo slovenského pohraničia...
Mila Haugová: Z rastlinstva
(vyd. Skalná ruža, 2021)
V zbierke Mily Haugovej dominuje archetyp zimy a estetika miznutia. Bohaté zastúpenie rastlinno-zvieracích motívov v súčinnosti s ľudským je pokusom o opakované uchopenie bytia v jeho celosti, presiahnutie k „vesmírnej duši“, ktorá zahŕňa i postupne zanikajúce individuálne bytie. Návrat k Sapfó je návratom k čistým zdrojom poézie, k prameňu krásy a večnosti. Približovanie sa Boha (smrti) a súbežné nerezignované
Erik Jakub Groch: viety
(vyd. Skalná ruža, 2021)
Od zrna mikrokozmu k osudovým hviezdam a svitu na lesnej čistine, od fundamentálnych častíc ku kráse a osobitostiam približného pohľadu - od červene k šípke, od siete k brečtanu -, od možných časov k vnútornému času prvej a poslednej lásky. Počnúc mizanscénou v úvode knihy, na prvé čítanie takmer nezrozumiteľnou a neusporiadanou, až po pierko v závere zbierky, ktoré môže vnímavý čitateľ cítiť vo svojej dlani, autor nasleduje...
Eva Maliti Fraňová: O príjemných pocitoch (Vydavateľstvo Slovart, 2021)
Takmer zabudnutý príbeh z nie tak dávnej minulosti, na ktorý sa autorka v knihe „rozpamätáva“, je beletristický, napísaný v žánri umeleckej fikcie. Pojednáva o vzťahu Pavla Pálffyho (1890–1968), príslušníka hornouhorského rodu Pálffyovcov a významnej francúzskej spisovateľky Louise de Vilmorin (1902–1969). Po boku Pálffyho, partnera a neskôr manžela, prežila niekoľko rokov v začiatkoch druhej svetovej vojny v budmerickom kaštieli, kde sa venovala ...
Anton Lauček: Päť dní Vendelína Michajloviča
Kniha Antona Laučeka vypovedá o fragmentoch zo života významného slovenského misionára Vendelína Javorku, ktorý trpel v sovietskych koncentrákoch desať rokov. Autor literárne stvárnil päť dní zo života kňaza, prežitých na rôznych miestach: Ružomberok, Rím, Moskva, gulag, Žilina. Názov knihy je alúziou na Solženicynovu prózu Jeden deň Ivana Denisoviča.
Vendelína Javorku (1882 – 1966) v knihe predstavuje ...
Anton Uherík: Príbehy a poznanie
Život, v tom najširšom slova zmysle prebieha v príbehoch, a to zákonite a odjakživa. A v týchto príbehoch je súčasne skryté – i keď limitované – poznanie sveta. Príbehy formujú našu osobnosť, našu identitu, náš charakter a morálku. Autor Anton Uherík v knihe hovorí o príbehoch, ktoré sa odohrali počas deväťdesiatich rokoch jeho života.
Príbehy si nevymýšľa, ale hovorí o nich  nielen ako pozorovateľ, ale aj ako ich aktér. V knihe prináša príbehy z jeho rodnej obce Malé Dvorany...
 
Zvonko Taneski: Poetika dislokácie
(Komparatistické sondy k migráciám v južnoslovanských literatúrach po roku 1989)
Vo vydavateľstve Univerzity Komenského v Bratislave vychádza vedecká monografia Poetika dislokácie – Komparatistické sondy k migráciám v južnoslovanských literatúrach po roku 1989. Jadrom vedeckej monografie je systematický výskum faktografickej prítomnosti južnoslovanských literatúr na Slovensku (v abecednom poradí: bosnianskej, bulharskej, čiernohorskej, chorvátskej, macedónskej, slovinskej a srbskej) z hľadiska poetiky dislokácie, predstavenie problematiky literárnej migrácie...

Martin Prebudila: Všetko je svetlo
Martin Prebudila sa narodil v roku 1960 v Obrenovci (Srbsko), žije a tvorí v Starej Pazove a pracuje v Novom Sade. Vyšlo mu sedem básnických zbierok, napísal aj dve knihy poviedok a dva romány. V roku autorovho životného jubilea vychádza kniha s jeho vybranými a novými básňami pod mnohovýznamovým názvom Všetko je svetlo. Nie náhodou sú v úvode zbierky ako motto uvedené slová veľkého mága svetla a centrizmu, zakladateľa slávnej skupiny Mediala Leonida Šejku o „Svetle úplnom, nikým videnom“...
Madeline Vadkerty: Slovutný pán prezident
Američanka žijúca v Bratislave Madeline Vadkerty vypátrala v slovenských archívoch stovky osobných listov adresovaných prezidentovi, ktoré nám ponúkajú neznámy obraz holokaustu na Slovensku. Holokaust sa neodohral len v dobytčích vagónoch a plynových komorách táborov smrti. Prvé dejstvá prebiehali v tichej beznádeji za zatvorenými dverami bytov, tam, kde nešťastní a ponížení ľudia písali svoje zúfalé prosby prezidentovi Tisovi. Očakávali od neho...
Ján Zambor: Brána
V novej básnickej zbierke Brána Ján Zambor prichádza so silnejúcimi existenciálnymi rozmermi a s novými tematickými a výrazovými polohami. Popri zreteľnom skúsenostnom východisku, vlastnom i osvojenom, ju charakterizuje dôraz na stavebnosť básne a širšia výrazová škála tvorivo korešpondujúca s jeho prekladovým a literárnovedným poznávaním poézie. Autor ponúka najmä výpoveď o situácii, o správaní človeka i o úsilí položeniu čeliť. Zbierku ilustroval Ľudovít Hološka. Vyšla vo vydavateľstve Skalná ruža.
Vlasta Jaksicsová: Čas Herodes alebo šťastný vek?
Kniha historičky Vlasty Jaksicsovej predstavuje výber publikovaných starších, novších i nepublikovaných vedeckých štúdií, článkov, esejí a statí za posledné desaťročie. Vychádza v rámci edície „slovenskej historiografie“ na pôde jej materského pracoviska, Historického ústavu SAV. Tematika Jaksicsovej monografie je situovaná do problémového poľa kultúrnej histórie, v užšom vymedzení: histórie slovenskej modernej kultúry...
Dana Podracká: Strážca zadných dvier
Dana Podracká rozprávku nerozpráva, ocitne sa v nej. Do rozprávky možno  vstúpiť iba tam, kde pre nás všetko začalo.
Chlapca so svietiacim korálikom stretá v Banskej Štiavnici. Ukáže jej mapu poslania: Mapa poslania je o stretnutiach. Každé stretnutie je dôležité. Inak sa poslanie nenaplní. Danka rozprávku spriada z poézie.
Autorka je mladšou sestrou Carla Sanburga a jeho rozprávok z krajiny Rootabogo. Keď prehovorí démon, poézia sa mení v nonsens podobný postavičkám z Alice v ríši divov. Poézia a nonsens...
Dana Podracká: Hlbiny slovenskej identity
Z identity sa nedá vystúpiť ani utiecť, pretože tvorí stred našej integrity. Eseje Dany Podrackej načierajú do hlbín slovenskej identity. Originalita kultúry má svoju tvár, za ktorou sa ukrývajú známe i neznáme tváre histórie. Autorku zaujímajú myšlienky, postoje a činy tých, ktorí sa spolupodieľali na duchovných dejinách Slovákov. Nepostupuje lineárne, ale cez okruhy tém ako sú zranenia identity, mentálne obrazy, archetypy prežitia či identita online – od Tatarkovej Obce božej do Dobšinského archetypy prežitia, od tajomných znakov na krasliciach z Polichna po evanjelium podľa Hviezdoslava, od chazarskej polemiky po bytie s avatarmi v kyberpriestore.
Anton Uherík: Hodné zapamätania
Obsahom knihy sú informácie o vedeckom poznaní sveta vôbec, ale aj o jeho limitoch, možnostiach a obmedzeniach. Osobitná pozornosť je venovaná poznaniu človeka ako ľudskej bytosti, a to v širokých životných súvislostiach. Autor knihy sa viac ako pol storočia uvedenej problematike venoval na pôde Slovenskej akadémie vied. Celý život bojuje proti pavede a bulváru, ktorého cieľom je čitateľa iba zaujať senzáciou, ale nedať mu serióznu informáciu o určitom poznatku. Je proti nevedeckej interpretácii a neoprávnenej generalizácii neoverených poznatkov. Preto aj celý obsah knihy je poznačený týmito...
Ivan Kamenec: Po stopách tragédie
Priekopnícka historiografická práca o holokauste na Slovensku – kniha slovenského historika Ivana Kamenca Po stopách tragédie vychádza v druhom rozšírenom a doplnenom vydaní vo vydavateľstve Premedia (2020). Opisuje deštrukciu židovskej komunity na Slovensku počas holokaustu, zaoberá sa vznikom a vývinom protižidovských rasových zákonov v období rokov 1939 až 1945, getoizáciou a deportáciami. Táto dôkladná a komplexná historická štúdia je otvoreným protestom proti násilníckemu pošliapaniu občianskych a ľudských práv. Na svoje prvé vydanie si musela počkať...
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah