Horak_Varsava - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Labyrinty Karola Horáka na Varšavskej univerzite
 
Lektorát slovenského jazyka a kultúry privítal na pôde Inštitútu západnej a južnej slavistiky Varšavskej univerzity 28. novembra 2019 poprednú slovenskú teatrologičku profesorku Dagmar Inštitorisovú. Prednáška nazvaná Labirynty Karola Horáka – twórcy teatralnego i literata (Labyrinty Karola Horáka – divadelníka a literáta) bola zároveň spojená s prezentáciou rovnomennej monografie v poľskom jazyku autorky D. Inštitorisovej za osobnej účasti prekladateľky textu Tatjany Wojciechowskej. Študenti slovakistiky, bohemistiky a srbistiky, aj ich pedagógovia, mali jedinečnú možnosť bližšie spoznať profesora Karola Horáka širokospektrálne profilovanú osobnosť slovenskej divadelnej a literárnej vedy, prozaika, dramatika, režiséra, dramaturga a vysokoškolského pedagóga.
 
Výber poľského akademického priestoru pritom nebol náhodný. Karol Horák sa významným spôsobom pričinil o rozvoj slovensko-poľských a poľsko-slovenských divadelných vzťahov,  a to predovšetkým propagovaním poľského divadla na festivale – súťaži umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska Akademický Prešov, za čo mu v roku 2013 poľský prezident Bronisław Komorowski udelil Rytiersky kríž Rádu za zásluhy Poľskej republike.
 
V pútavo koncipovanom výklade D. Inštitorisová zmapovala v chronologickom slede jednotlivé oblasti tvorivého záujmu K. Horáka s dôrazom na dramatické a teatrologické práce, pričom prezentáciu argumentačne podporila aj úryvkami z jeho umeleckých textov. To umožnilo publiku aspoň čiastočne preniknúť do špecifickej horákovskej poetiky. Obzvlášť príťažlivo pôsobili použité audiovizuálne ukážky z autorovej experimentálnej a alternatívnej divadelnej tvorby, ako aj predstavenie jeho významných umeleckých a odborných aktivít v kontexte slovenských a poľských vzťahov.
 
Študenti slavisticky profilovaných programov na Varšavskej univerzite nemajú mnoho príležitostí na stretnutia s osobnosťami slovenskej teatrológie, preto bolo zorganizované podujatie z hľadiska rozvíjania povedomia o vzájomných slovensko-poľských umenovedných súvislostiach veľmi prínosné a zaujímavé.
Mgr. Viera Luptáková, PhD.
Lektorka slovenského jazyka a kultúry
Inštitút západnej a južnej slavistiky
Varšavská univerzita, Varšava, Poľsko
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah