KNS vo svete - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Verše Erika Ondejičku zneli v Hainburgu
„Dokonalosť je norma nebies“, povedal kedysi dávno Johann Wolfgang Goethe. A jej nájdenie je jedna z najhlbších ľudských túžob. Biblia ako základný rámec dokonalosti predstavuje vzťah lásky, ktorého absolútnym vzorom je vzťah Boha voči človeku. Avšak aj táto predstava ponecháva priestor pre rôzne podoby dokonalosti. Jeden z okamihov, v ktorom dokonalosť presahuje do života človeka, je aj poézia. Tak sme to mohli zažiť aj pri stretnutí v kostole Martina Luthera v Hainburgu an der Donau, kde sa pre zázrak zážitku dokonalosti spojilo niekoľko rôznych faktorov.

Koniec roka v Prahe s Tisom a so Štefánikom
V polovici decembra – presne v piatok štrnásteho, sa dvaja naši členovia Dagmar Inštitorisová a Ivan Kamenec predstavili v Prahe svojou vedeckou tvorbou, a to v Slovenskom dome na Soukeníckej 3. Prezentovali dve významného osobnosti našich dejín. D. Inštitorisová monografiu s názvom Milan Rastislav Štefánik v slovenskej a českej dramatickej tvorbe, v ktorej sa po prvý raz v slovenskej a českej histórii, estetike a dejinách dramatických umení analyzuje spôsob, akým bol či je zobrazovaný M. R. Štefánik. I. Kamenec predstavil prostredníctvom ...
O Karolovi Horákovi v poľštine
V priestrannej krakovskej Galérii slovenského umenia v Spolku Slovákov v Poľsku / Towarzystwo Słowaków w Polsce na ul. św. Filipa 7 bola v podvečerných hodinách vo štvrtok 6. decembra 2018 za vzácnej prítomnosti konzula Slovenskej republiky v Krakove Adriána Kromku, vysokoškolských krakovských pedagógov, slovakistov, prekladateľov, nadšencov slovenského jazyka či Slovákov žijúcich v Krakove prezentovaná najnovšia monografia Dagmar Inštitorisovej s názvom Labirynty Karola Horáka - twórcy teatralnego i literata. Prezentácie sa osobne zúčastnil aj Karol Horák, ktorý rozprávanie D. Inštitorisovej kombinované ukážkami z jeho divadelnej, filmovej a rozhlasovej...
XXI. brnianska česko-slovenská konferencia
Pod tradičným vedením prof. PhDr. Ivo Pospíšila, DrSc., vedúceho brnianskeho Ústavu slavistiky, sa v utorok 4. decembra 2018 konal už 21. ročník medzinárodnej konferencie na tému Výzvy současnosti: nová témata české a slovenské literatury (2000 - 2017). Na konferenciu sa vo veľmi hojnom počte prihlásili referujúci zo Slovenska, medzi nimi boli aj naši členovia Anna Valcerová s príspevkom v názvom Ivan Krasko v Zamborových interpretáciách, Jana Juhásová s príspevkom s názvom K latencii, hyperrealizmu a dokumentu. Vývinové tendencie slovenskej spirituálnej lyriky po roku 2000 a príspevok Dagmar Inštitorisovej mal názov Roman Polák - iný dramatik.
Jana Juhásová sa v príspevku venovala tvorbe...
Misia KNS v Srbsku – do tretice všetko dobré
V nadväznosti na dve úspešné misie do Srbska v minulom roku sa uskutočnilo nové literárne podujatie členov KNS, orientované predovšetkým na Belehradský knižný veľtrh, vzájomnú kultúrnu výmenu a spoluprácu so slovenskou kultúrnou komunitou v Novom Sade. V dňoch 21. – 24. októbra 2018 vycestovali do Srbska Miroslav Demák, Igor Hochel, Juraj Kuniak a Zvonko Taneski. Na mieste sa k nim pripojili ďalší naši dvaja kolegovia, žijúci vo Vojvodine: Zdenka Valentová-Beličová a Martin Prebudila.
Návšteva 63. Medzinárodného knižného veľtrhu v Belehrade ...
Eva Maliti Fraňová sa prezentovala v Severnej Osetii-Alanii
Členka Klubu nezávislých spisovateľov Eva Maliti Fraňová sa v dňoch 20. – 24. septembra 2018 zúčastnila III. medzinárodného festivalu uralského mesta Perm Come together!
Organizátori festivalu spolu, s kolektívom permského divadla Nová dráma, vybrali jej hru Identita / hra nevedomia a pripravili scénické čítanie. Venovali mu večer 21. septembra. Hru vo výbornom obsadení permských hercov a s bezprostrednou účasťou autorky, ktorej určili úlohu čítať scénické poznámky v ruštine, si s veľkým záujmom a ohlasom vypočulo početné obecenstvo, najmä mládež, študenti permských...
Zvonko Taneski a jeho Slavistické syntézy v Belehrade
Dňa 23. októbra 2018 na Filologickej fakulte Belehradskej univerzity bola prezentácia novej vedeckej monografie Славистички синтези / Slavistické syntézy člena Klubu nezávislých spisovateľov doc. PhDr. Zvonka Taneského, PhD. Podujatie bolo spojené s diskusiou s autorom a moderoval ho doc. Dalibor Sokolović, PhD. z Oddelenia slovenského jazyka, literatúry a kultúry Katedry slavistiky pri Filologickej fakulte Univerzity v Belehrade...
Erik Ondrejička sa predstavil v  meste  Banja Luka
V dňoch 13. 9. – 17. 9. 2018 sa člen Klubu nezávislých spisovateľov Erik Ondrejička zúčastnil tretieho Medzinárodného stretnutia spisovateľov v meste Banja Luka (Bosna a Hercegovina). Nadviazal na účasť člena KNS Zvonka Taneskeho, ktorý sa podujatia zúčastnil (aj s Jánom Gavurom) vlani.
Erik Ondrejička považuje za česť, že organizátori si vybrali jeho báseň Holub (vo výbornom preklade Mira Demáka) a slávnostnom otvorení festivalu. Báseň odznela v autorskej recitácii...
Praha: Na slovo s básňami
V spolupráci Klubu nezávislých spisovateľov v Bratislave a Slovenského domu v Prahe sa dňa 27. septembra 2018 o 18.00 hod. uskutočnil literárny večer spojený s autorským čítaním poetky Dany Podrackej a básnika i prekladateľa Ladislava Šimona. Dana Podracká čítala zo zbierok Kubus (MilaniuM, 2014) a Paternoster (Skalná ruža, 2018). Ladislav Šimon predstavil svoju tvorbu zo zbierok Divadlo jedného herca (Prešov, 1998) a Oblúky (Literárna nadácia Studňa, 2016). Rozhovory s autormi viedol a podujatie moderoval predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský. Po komentovaných čítaniach sa rozprúdila živá diskusia o slovensko-českých vzťahoch v oblasti literatúry a kultúry, ako aj k storočnici Československa a štvrťstoročiu vzniku Českej a Slovenskej republiky.
O preklade a prekladaní v Moskve, aj s účasťou KNS
Od 6. do 9. septembra 2018 sa v Moskve konal piaty medzinárodný kongres prekladateľov umeleckej literatúry s názvom Literárny preklad ako prostriedok kultúrnej diplomacie. Organizuje ho Inštitút prekladu v spolupráci z Knižnicou svetovej literatúry. Eva Maliti Fraňová sa ho aktívne zúčastnila už po tretí raz.
„Opäť som kvitovala, ako perfektne je toto fórum pre umelecký preklad a jeho teóriu zorganizované i to, koľko obohacujúcich poznatkov si človek z neho odnáša. Bolo nesmierne zaujímavé konfrontovať...
Miroslav Demák a slovenská poézia v Nadlaku
V rumunskom meste Nadlak, v ktorom väčšinu obyvateľstva tvoria Slováci a sídli tam aj väčšina slovenských inštitúcií (slovenské lýceum, Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku, redakcie periodík vydávaných v slovenčine a i.) sa konali oslavy 50. výročia vyhlásenia obce za mesto a 705. výročia prvej písomnej zmienky o Nadlaku. Ako hostia sa osláv zúčastnili predstavitelia družobných miest z Rumunska, ale aj z Brezna, Budmeríc a Pukanca.
Eva Maliti Fraňová prezentovala svoje podanie Nartského eposu v Moskve
Členka Klubu nezávislých spisovateľov Eva Maliti Fraňová prednedávnom v Moskve v priestoroch fóra Osetov-Alanov prezentovala knihu Nartský epos (vyd. AlleGro, 2017), svoje autorské prerozprávanie osetského hrdinského eposu. V prečítanom úryvku z knihy diváci z radov inteligencie, umelci, literáti a študenti ocenili krásne znejúcu slovenčinu.  V nasledujúcej živej diskusii autorka hovorila o špecifikách spracovania nartských príbehov, o vlastnom pôvodnom písaní, ale aj o význame jazyka, postavení literatúry a vzájomných kontaktoch slovenskej a osetskej kultúry.    
Slovenskí prozaici v Prahe
Vo štvrtok 24. mája 2018 boli hosťami Slovenského domu v Prahe prozaici z Klubu nezávislých spisovateľov: Rút Lichnerová, Eva Maliti Fraňová a Juraj Šebesta.
Na literárnom večer s názvom Na slovo s literatúrou autori hovorili o svojej tvorbe, o súčasnom stave literárneho a kultúrneho diania na Slovensku i v širších súvislostiach, čítali zo svojich diel. Diváci si so záujmom vypočuli úryvky z kníh Hostina, Kustódi//Arianina kniha a Keď sa pes smeje  v podaní ich autorov. Večer, ktorý moderoval riaditeľ Slovenského domu Vladimír Skalský, sa vyznačoval príjemnou, priateľskou atmosférou, dôrazom na spoločné kultúrne hodnoty Slovákov a Čechov.    
Mila Haugová čítala a diskutovala v Ulme, Kolíne a Bonne
Poetka Mila Haugová absolvovala turné po nemeckých mestách Ulm, Kolín a Bonn, kde čítala zo svojej poézie a diskutovala s čitateľmi a študentmi. Prvé čítanie sa konalo v Ulme, v budove Museum Gesellschaft v utorok 15. mája 2018 v krásnych priestoroch zrenovovanej renesančnej budovy. Dvojjazyčnú knihu poézie Langsame Bogenschuetzin uviedol Thomas Zehender z vydavateľstva  Danube  v Ulme (kniha vyšla s finančnou podporou LIC – SLOLIA). Čítanie Mily Haugovej uvádzala a moderovala Daniela Humajová z Literárneho informačného centra a  spolu diskutovali o poézii a písaní a prekladaní...
VI. akademické kroatistické stretnutie v Brne
V dňoch 26. – 28. marca 2018 sa na pôde Ústavu slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne v Českej republike konalo VI. akademické kroatistické stretnutie, na ktorom sa zúčastnil aj člen Klubu nezávislých spisovateľov AOSS Zvonko Taneski, docent z Filozofickej fakulty UK v Bratislave, s prednáškou Exil ako stav interpretácie v esejach Dubravky Ugrešićovej. Kroatistické stretnutia v Brne už tradične organizuje Seminár juhoslovanských filológií a balkanistiky Ústavu slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity.
Pocta Jiřímu Levému
V dňoch 26. a 27. októbra sa uskutočnila v Brne pri príležitosti nedožitých 90. narodenín najvýznamnejšieho českého translatológa konferencia Pocta Jiřímu Levému – Ad translationem. Organizátormi podujatia boli Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne a Moravská zemská knihovna.
V jej veľkorysých moderných priestoroch sa podujatie konalo. V prvý deň odzneli dve plenárne prednášky. Univ. Prof. Dr. Dilek Dizdar z Univerzity Johannesa Guttenberga v Mainzi sa venovala vo svojom príspevku kritike filologických prístupov v translatológii. Skutočným zážitkom bola prednáška prof. PhDr. Milana Suchomela, CSc., ktorý charakteristiku Levého vedeckého systému popretkával osobnými spomienkami na osobnosť predčasne zosnulého teoretika a historika prekladu v kontexte českého literárnovedného štrukturalizmu...
Srbsko po druhýkrát – a opäť úspešne
Začiatkom augusta, v rámci programu LITERAtúry sa členovia KNS D. Inštitorisová, J. Kaššovicová a E. Ondrejička, spolu s hudobníkom J. Turtevom predstavili slovenskej kultúrnej komunite v Novom Sade, Báčskom Petrovci a Kulpíne. Okrem vrelého prijatia početným publikom mala táto cesta ku krajanom do Srbska aj dobrý mediálny ohlas. Na nové literárne podujatie, cieľom ktorého bol predovšetkým Belehradský knižný veľtrh cestovala teraz do Srbska štvorica našich klubových kolegov: Miroslav Demák, Rút Lichnerová, Erik Ondrejička a Milan Richter...
Misia Krasko
V dňoch 23. 10. 2017 – 26. 10. 2017 sa uskutočnila Misia Krasko, ktorej organizátormi boli Klub nezávislých spisovateľov, Literárne informačné centrum, Filozofická fakulta UK v Bratislave a Fond na podporu umenia. Cesty do Klobuk a Slaného sa zúčastnili Ján Zambor, Juraj Kuniak, Ján Kudlička a Dana Podracká. Cieľom cesty bola propagácia života a diela Ivana Kraska, ako aj autorské interpretácie Kraskových básní a čítanie z vlastnej tvorby.
V obci Klobuky pracoval Ivan Krasko v rokoch 1905 – 1912 ako chemický inžinier v cukrovare...
S Táborom padlých žien (aj) v Bruseli
Po prezentácii anglického vydania románu Tábor padlých žien na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Londýne v apríli 2016 a na Světe knihy v Prahe v máji 1917 som mal možnosť predstaviť orwellovský príbeh o prevýchove bratislavských dám najstaršieho remesla v tábore nútených prác v Novákoch aj publiku v Bruseli. Prezentácia sa uskutočnila na pozvanie stáleho predstaviteľa SR pri Európskej únii Petra Javorčíka a veľvyslanca SR v Belgickom kráľovstve Stanislava Valla večer 28. septembra 2017 v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EU na Avenue de Cortenbergh 107...
Dagmar Inštitorisová: Perspektivy teatrologie
V dňoch 17. až 19. mája 2017 v Prahe v spolupráci Teatrologickej spoločnosti, Katedry teorie a kritiky DAMU, Katedry divadelní vědy FF UK, Národního muzea, Kabinetu pro studium českého divadla IDU a časopisom Divadelní revue konala v edukačnom sále Náprstkovho muzea konferencia s názvom Perspektivy teatrologie.
Od „tradičných“ tematicky zameraných konferencií sa táto pražská konferencia odlišovala tým, že jej usporiadatelia mali snahu predstaviť čo najviac teatrologických pracovísk v Čechách, výskumné tímy či samostatne skúmajúcich odborníkov. Hlavným zámerom bolo ukázať súčasný spôsob teoretického, historiografického a pedagogického myslenia o divadelnom umení a tiež vytvoriť priestor pre diskusiu o základných metodologických otázkach výskumu divadelných artefaktov. K tomu organizátori vytvorili dve formy prezentácie jednotlivých tematických okruhov....
Literárny večer slovenskej poézie a kultúry" vo Viedni.
Včera sa uskutočnil "Literárny večer slovenskej poézie a kultúry" vo Viedni. Večer plný nádherných básní a recitátorského umenia. Milovníci slovenskej poézie si už niekoľkýkrát vychutnali Literárny večer slovenskej poézie a kultúry vo Viedni v spoločnosti významných hostí. Známa spisovateľka a manželka veľvyslanca Slovenskej republiky v Rakúsku Adriana Macháčová v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Viedni pod vedením riaditeľky Aleny Heribanovej usporiadali Literárny večer slovenskej poézie a kultúry v rezidencii veľvyslanca Slovenskej republiky v Rakúsku Juraja Macháča...
Tábor padlých žien (aj) na Světe knihy v Prahe
Anglický preklad románu Tábor padlých žien ( The Camp of Fallen Women, preklad Jonathan Gresty) predstavil jeho autor Anton Baláž už na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Londýne v apríli 2016 a v septembri 2016 v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Obe podujatia sa konali v spolupráci s Literárnym informačným centrom a vydavateľom knihy, slovinskou organizáciou Fórum slovanských kultúr. Román vyšiel v rámci projektu 100 slovanských románov a SLAWA. O tomto úspešnom projekte sa hovorilo aj 12. mája 2017 na Medzinárodnom knižnom veľtrhu Svět knihy v Prahe...
LITERAtúry alebo Za tri dni prežiť celé dlhé leto
Tri večery v Srbsku v zostave Dagmar Inštitorisová, Judita Kaššovicová, Erik Ondrejička -autori, členovia Klubu nezávislých spisovateľov a hudobník Juraj Turtev, člen Slovenskej bluesovej spoločnosti, boli naplnením projektu LITERAtúry. V mestách Nový Sad, Báčsky Petrovec a v obci Kulpín sme v dňoch od 7. do 9. augusta ako zohratá štvorica potešili divákov literárno-hudobným programom, v ktorom rezonovala poézia, rozprávka a blues.
Takto by mohla znieť oficiálna správa. Čo sme prežili, malo iný rozmer. Nešli sme totiž po osvedčených zabehaných chodníčkoch dlhoročných oficiálnych vzťahov. Bolo to inak. Vlani sa splnila...
Cena Slnečné hodiny pre Miroslava Demáka
Sriemská Mitrovica, bývalé rímske mesto Sirmium, v ktorom sa narodilo šesť rímskych cisárov a do slovanských dejín sa zapísala aj ako hlavné mesto Panónie sa koncom mája 2017 stala dejiskom medzinárodného básnického festivalu, na ktorom sa zúčastnili mladí poeti z trinástich európskych krajín.
Počas konania festivalu Kultúre stredisko Sirmium Art udelili nášho kolegovi, básnikovi Miroslavovi Demákovi prestížnu cenu za prínos do detskej literatúry SLNEČNÉ HODINY. Stal sa len druhým zahraničným autorom, ktorý sa stal laureátom tejto ceny. Miroslav Demák mal zároveň možnosť na tomto medzinárodnom stretnutí čítať zo svojej tvorby.
Vo Vroclave o smrti
Vroclavská univerzita už po trinásty raz usporiadala veľkú slovanskú vedeckú konferenciu, na ktorej sa zišli účastníci z 11 krajín (Poľsko, Česko, Slovensko, Rusko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Ukrajina, Turecko, Maďarsko). Slovenskú republiku reprezentovali prof. Tibor Žilka a Dr. Ján Gallik z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre, pričom Tibor Žilka je i členom Klubu nezávislých spisovateľov. Téma smrti (Tanatos), ktorou sa odborníci zaoberali z rôznych uhlov pohľadu, vzbudila skutočne veľký záujem, čo prízvukovali vo svojich príhovoroch postupne rektor univerzity prof. Adam Jezierski, dekan Filologického oddelenia prof. Marcin Vieński...
Krajina zabudnutia / A feledés földje vo vydavateľstve Napkút Kiadó
Na 23. ročníku medzinárodného knižného veľtrhu v Budapešti bola Slovenská republika nielen čestným hosťom, ale zároveň sa maďarskí čitatelia počas veľtrhu a po jeho skončení mali (a majú) možnosť začítať do štyridsiatich pôvodných diel súčasných slovenských autorov, ktoré vyšli v preklade do maďarčiny a vydali ich viaceré prestížne maďarské vydavateľstva. Patrí medzi ne aj vydavateľstvo Napkút Kiadó. Na jeho knižnom stánku sa (popri prezentácii v slovenskom národnom stánku) uskutočnila 22. apríla 2016 aj prezentácia maďarského vydania románu Antona Baláža Krajina zabudnutia.
Pokračovanie
Z úcty ku skutkom a Autoportrét s Prokrustovým lôžkom
V roku 2015 vyšiel Dane Podrackej výber básní v srbčine. Vybral ich a preložil srbský básnik a prekladateľ Martin Prebudila. Básne vyšli pod názvom Autoportrét s Prokrustovým lôžkom ako knižná publikácia Smederevskej básnickej jesene.
Knihu básní v chorvátčine vybral, preložil a doslov napísal Ludwig Bauer. Vydalo ju vydavateľstvo Studio moderna d. o. o., Zagreb v roku 2016.
V knihe je preložených 110 básní, ktoré vyšli pod názvom Iz poštovanja prema činu. V doslove chorvátsky spisovateľ, filozof a prekladateľ Ludwig Bauer opisuje genealógiu slovenskej básnickej scény a jeho cestu k...
Pokračovanie
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky