Aktuality - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Dve básne Juraja Kuniaka odzneli na konferencii Poézia a teológia
V stredu 19. septembra 2018 mal Klub nezávislých spisovateľov výnimočnú príležitosť predstaviť básnickú tvorbu jedného zo svojich členov – Juraja Kuniaka na slávnostnom otvorení Medzinárodnej vedeckej konferencie Poézia a teológia. Organizovala ju Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského vo svojich priestoroch. Juraj Kuniak prezentoval dve básne: Čiara horizontu a Dve bytosti, prvú v anglickom jazyku a druhú v slovenskom. Účastníci sa mali možnosť oboznámiť sa s ich slovenskou, anglickou a arabskou verziou i vďaka malej brožúrke, ktorá vznikla s podporou fakulty i KNS.
Septembrové stretnutie KNS
Podovolenkové stretnutie 26. septembra 2018 členov Klubu nezávislých spisovateľov bolo plné práce i slávnostných obzretí. Určite dôležitejšie sú tie slávnostné obzretia, pretože sme sa v nich rozpomínali na tvorbu Ivana Kamenca pri príležitosti jeho osemdesiatych narodením a Milana Richtera, ktorý nedávno oslávil sedemdesiatku. Slávnostné laudatio predniesli Anton Baláž a Mária Bátorová. Zápalisto i kriticky sme diskutovali – ako je pre nás typické -  aj o našej tvorbe, a to o knihe pre deti Jána Beňu Timotej a pradedo a o dvoch básnických zbierkach Dali Stana Očistec/Purgatorio a Láska je retro. Základ pre diskusiu vytvorili referáty Ladislava Šimona a Igora Hochela. Naše sa rady tiež rozšírili o dve nové členky – pani Denisu Fulmekovú a Marianu Čengel Solčanskú. Nech sa im darí aj medzi nami!
Rudolf Dobiáš hosťom knižnice v Trenčíne
V utorok 25. septembra 2018 sme spolu vo Verejnej knižnici Milana Rešetku v Trenčíne besedovali o tvorbe barda našej literatúry – Rudolfa Dobiáša. So príspevkami o autorovi vystúpili Tibor Žilka, Anton Baláž a Igor Hochel. Stretnutie bolo zároveň aj prezentáciou vydania prozaických a básnických diel Rudolfa Dobiáša v anglickom jazyku pod názvom A long night´s stories. Knihu do života uviedol Ján Gallik, riaditeľ Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre slávnostným laudatiom a Dagmar Inštitorisová kyticou kvetov.
 

Mesto Nitra ocenilo člena Klubu nezávislých spisovateľov
Pri príležitosti 770. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Nitra sa v nitrianskej synagóge dňa 2. septembra 2018 konalo mimoriadne mestské zastupiteľstvo, na ktorom boli ocenené mnohé významné osobnosti mesta. Prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., člen Klubu nezávislých spisovateľov, získal za mimoriadne zásluhy vo vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti a za šírenie dobrého mena mesta Nitry v oblasti kultúry a umenia Cenu mesta Nitry. Srdečne blahoželáme.  
 
Autor textu: J. Gálik, Foto: A. Jančovič
O slovách čistých (aj) v Červenom raku
Nový román skúseného prozaika a nášho klubového kolegu Antona Baláža Povedz slovo čisté ( vydalo LIC 2017), ktorý v zložitom kompozičnom tvare prepája príbeh významnej matičnej osobnosti medzivojnového obdobia, literárneho vedca a básnika Štefana Krčméryho s osudom nastupujúcej literárnej generácie v krutých päťdesiatych rokoch uplynulého storočia vzbudil zaslúženú čitateľskú i kritickú pozornosť. Vydavateľ, autor i klub knihu doteraz predstavil na viacerých domácich i zahraničných literárnych podujatiach – o. i. na Bibliotéke i na slovenskom zastúpení SR v EU v Bruseli. A najnovšie i v Letnej čitárni U Červeného raka v Bratislave.
Podujatie sa uskutočnilo v podvečer 28. augusta 2018.
Miroslav Demák a slovenská poézia v Nadlaku
V rumunskom meste Nadlak, v ktorom väčšinu obyvateľstva tvoria Slováci a sídli tam aj väčšina slovenských inštitúcií (slovenské lýceum, Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku, redakcie periodík vydávaných v slovenčine a i.) sa konali oslavy 50. výročia vyhlásenia obce za mesto a 705. výročia prvej písomnej zmienky o Nadlaku. Ako hostia sa osláv zúčastnili predstavitelia družobných miest z Rumunska, ale aj z Brezna, Budmeríc a Pukanca.
Anotácia knihy : Ľudský génius a civilizácia
Už obálka knihy naznačuje vzťah ľudský génius a civilizácia. Je na nej totiž obraz Adama a Evy, ktorý namaľoval okolo roku 1628 geniálny flámsky barokový maliar P.P. Rubens.  Podľa  Mojžišovej knihy Genezis boli to prví ľudia. Predstavujú biblický príbeh ich prvého hriechu a následne vyhnanie z Raja,  čím skončil zároveň ich spoločný život s Bohom. Pre Adama a Evu  začal reálny a  krutý život s prírodou, ale zároveň aj  symbióza s ňou.  Zjednodušene povedané, tu vlastne začala ľudská civilizácia.
TVORBA 2/2018
V roku 2018 je Revue pre literatúru a kultúru Tvorba opäť vanovičovská. Náš vážený klubový kolega sa opäť vrátil na post jej šéfredaktora a redaktorské miesto ponúkol literárnej vedkyni, uznávanej odborníčke na staršiu slovenskú literatúru Doc. PhDr. Eve Tkáčikovej, CSc.
V druhom tohtoročnom čísle tak opäť Tvorba prináša súbor žánrovo rozmanitých i objavných textov. Nedá mi hneď na úvod nevyzdvihnúť spomienkovú esej Ivana Čičmanca Dotyky s Jánom Johanidesom. Impulzom k jej napísaniu bolo nedávne desiate výročie úmrtia tohto najoriginálnejšieho autora prozaickej generácie (Sloboda, Šikula, Jaroš, Ballek...
Júnové stretnutie KNS
V stredu 27. júna 2018 sme sa opätovne stretli v Študovni Mestskej knižnice v Bratislave. Program bol naplnený nielen plánovanými diskusiami nad knihami – prózou Rudolfa Juroleka Pán Ó a prózou Jána Milčáka Rezbár, ale aj tým, že sme ukončovali Výročnou správou za rok 2017 a diskutovali o aktuálnych problémoch KNS. Na stretnutie však zavítali aj naši vzácni kolegovia – Ivan Čičmanec, ktorý sa aj aktívne zapojil do diskusie nad knihou Rudolfa Juroleka, Rudolf Dobiáš a Anton Baláž.
Diskusia o knihe Pán Ó bola iná v tom, že sa rozvinula aj okolo veľmi podnetného príspevku našej novej členky Jany Juhásovej, ktorá sa referátom o nej prvýkrát predstavila pred členmi KNS. O svojej knihe veľa zaujímavého povedal R. Jurolek.
Členovia KNS laurátmi ďalších literárnych cien za rok 2017
Anton Baláž získal za román Povedz slovo čisté (vyd. Literárne informačné centrum, 2017) tretie ocenenie: Okrem výročnej ceny Klubu nezávislých spisovateľov (25. 4. 2018) toto dielo ocenila aj porota Literárneho fondu – a v oblasti pôvodnej literátnej tvorby sa stal laurátom ceny za rok 2017 (12. 6. 2018) a do tretice mu s prihliadnutím na toto dielo Ľubica Laššáková udelila Cenu ministerky kultúry za rok 2017 (slávnostné odovzdávanie cien sa konalo v Dvorane MK SR dňa 14. 6. 2018)  – „za dlhoročnú prozaickú tvorbu predovšetkým v oblasti románovej spisby a významnú tvorbu s presahmi do publicistiky, rozhlasovej dramatiky a televíznej a filmovej scenáristiky“.
Cenu ministerky kultúry v oblastiach profesionálneho umenia si okrem A. Baláža prevzali aj ďalšie osobnosti: Mária Kráľovičová, Gizela Veclová, Pavol Zelenay, Ondrej Demo, Ladislav Burlas, Alexander Vika, Jaroslav Blaho, Juraj Kubánka, Ignác Bizmayer.
Prozaička a kunsthistorička Rút Lichnerová za esejistické texty tvoriace knihu Hlbiny bezpečia (vyd.  Literárne informačné centrum, 2017) získala prémiu Literárneho fondu (12. 6. 2018) v kategórii esejistika.
(Ľ. S.)
Slávnostný a poetický máj v Klube nezávislých spisovateľov
Májové stretnutie členov Klubu nezávislých spisovateľov (30. 5. 2018 v študovni Úseku beletrie  Mestskej knižnice v Bratislave) sme začali gratuláciou Ladislavovi Šimonovi k nedávnemu 80. výročiu narodenia (nar. 6. 4. 1938 v Banskej Bystrici).
Ladislav Šimon je básnik, prozaik, prekladateľ, univerzitný profesor a v neposlednom rade člen výboru KNS. Kytičku mu odovzdala predsedníčka KNS Dagmar Inštitorisová a kolegiálne a priateľské laudácio na oslávenca predniesol Ján Zambor.
Na aprílovom stretnutí KNS sme odovzdávali výročné ocenenia klubu, a prémiu KNS za prózu si Pavol Vilikovský ...
Výročná Cena KNS za rok 2017 patrí Antonovi Balážovi
Aprílové stretnutie (25. 4. 2018) Klubu nezávislých spisovateľov malo na programe nielen tradičné prezentovanie dvoch kníh našich členov, ale aj odovzdanie klubových výročných cien.
Cenu Klubu nezávislých spisovateľov za rok 2017  získal Anton Baláž za román Povedz slovo čisté (vyd. Literárne informačné centrum), v ktorom zobrazil posledné roky života Štefana Krčméryho a na pozadí jeho pobytu v psychiatrickej liečebni v Pezinku približuje atmosféru prvej polovice 50. rokov.
Prémiu KNS za prózu za rok 2017 získal Pavel Vilikovský za román Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa (vyd. Slovart).
Prémiu KNS za poéziu za rok 2017 získal Igor Hochel za básnickú zbierku Muž na peróne (vyd. Skalná ruža)....
Čítanie a diskusia o ťaživom živote, zdokumentovanom v románe
Tamara Archlebová, členka KNS, dňa 2. mája 2018 na podujatí Knihy v mojej rodine (v Židovskej náboženskej obci na Panenskej ul. 4 v Bratislave) pre skupinu Hidden Child (deti skrývané počas vojny) čítala ukážky z  knihy svojej už nežijúcej matky Oľgy Gály Lőrinczovej. Autobiografický román Nemý vták (2003, Bratislava, vyd. Zing Print , z originálu Néma madár, vyd. Plectrum, 2004, Bratislava) do slovenčiny preložila Tamara Archlebová.
Oľga Gály Lőrinczová v knihe opisuje svoj útek z lučeneckého geta, z miesta, odkiaľ odvliekli jej 51-ročných rodičov...
Literárne stretnutie pri príležitosti nedožitých 80. narodenín Ivana Kadlečíka v Modre
Podujatie sa konalo 8. apríla o 17.30 hod. v Múzeu Ľ. Štúra v Modre. Zhodou okolností sa v tento deň konalo aj divadelné predstavenie o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Modre. Ochotníci z Prešova  uviedli hru o prešovských jatkách pod názvom Krvavý trón, a už o 17.30 sa záujemcovia o podujatie venované Ivanovi Kadlečíkovi pobrali do múzea.
Navyše, aj v Bratislave v Klariskách sa konal od 15.00 hod. spomienkový program  venovaný Ivanovi Kadlečíkovi. Bratislavský program mal trocha inú náplň, jeho súčasťou bol organový koncert, keďže Ivan Kadlečík sa venoval aj hre na organ a bol veľkým obdivovateľom diel Johanna ...
 
VI. akademické kroatistické stretnutie v Brne
V dňoch 26. – 28. marca 2018 sa na pôde Ústavu slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne v Českej republike konalo VI. akademické kroatistické stretnutie, na ktorom sa zúčastnil aj člen Klubu nezávislých spisovateľov AOSS Zvonko Taneski, docent z Filozofickej fakulty UK v Bratislave, s prednáškou Exil ako stav interpretácie v esejach Dubravky Ugrešićovej. Kroatistické stretnutia v Brne už tradične organizuje Seminár juhoslovanských filológií a balkanistiky Ústavu slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity.
Spomienka na Olega Pastiera aj rozhovory o tvorbe
V poslednú marcovú stredu (28. 3. 2018)sme sa opätovne stretli. Naše rozhovory o najnovšej či nedávnej tvorbe boli poznamenané smútkom za kolegom Olegom Pastierom, s ktorým sme sa rozlúčili v piatok 23. 3. 2018. Spomienka na neho odznela z úst Jána Zambora a prítomní si ho uctili i minútou ticha.
Jeho pamiatku sme si uctili ako zvyčajne – prácou, ktorá bola taká typická i pre neho...
Prvým hodnoteným dielom bola zbierka poviedok Jozefa Špačka Pascalov tieň (2017), v ktorej sa opieral aj o svoje skúsenosti pedagóga strednej školy. Odborný komentár Igora Hochela vyzdvihoval nielen prepojenie tém s osobnými a životnými skúsenosťami J. Špačka, ale aj ich intertextuálnu rovinu, v ktorej sa „pohrával“, ironizoval či skrýval večné vedecké či zvykové pravdy. Diskusia sa zameriavala na ironické, humorné i vážne vrstvy diela.
Odišiel od nás Oleg Pastier.
Keď sme s Olegom Pastierom v januári 2017 elektronicky korešpondovali o mandeľštamovskom zväzku, ktorý potom vyšiel v jeho vydavateľstve, mejlu dal názov Osip, Osip. Je to vlastne účinná elegická báseň-názov, účastná k básnikovmu tragickému osudu. Osip Mandeľštam po rokoch stalinského prenasledovania zahynul v pracovnom tábore.
Teraz sa mi vzhľadom na Olegov viacročný zápas s chorobou a jeho predčasný odchod žiada písať Oleg, Oleg. Odišiel po trápení, ktoré sa striedalo aj s nádejnými mesiacmi. Z Nového Baru znova prichádzal do Bratislavy...
Februárové stretnutie KNS – poézia, aj klubové a spoločenské rezonancie
Februárové stretnutie členov KNS sa konalo v posledný deň mesiaca – 28. 2. 2018 v študovni Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry Mestskej knižnice v Bratislave na Laurinskej ulici číslo 5. V novom priestore nášho stretnutia sme pri zvítaní pookriali, a predsa naše stretnutie predsedníčka Klubu nezávislých spisovateľov Dagmar Inštitorisová otvorila pietnou minútou ticha – nenechala nás ľahostajnými situácia týchto dní, keď spoločnosť rozhorčuje vražda novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušníkovej – i my sme odsúdili násilný a nespravodlivý skon dvoch mladých ľudí.
V Modre o románe Antona Baláža hovorili kolegovia z KNS
Dňa 22. februára 2018 sa vo večerných hodinách v Mestskej knižnici v Modre – v Kultúrnom centre – konal literárny večer o knihe Povedz slovo čisté od spisovateľa Antona Baláža.
Na moderovanú prezentáciu prijal pozvanie kolega z Klubu nezávislých spisovateľov Ján Beňo, aby
podrobne a fundovane rozprával o živote a diele básnika, spisovateľa , literárneho krittika, vedca a organizátora spoločenského života Štefana Krčméryho (1892 – 1955), teda o titulnej postave Balážovho dokumentárneho románu. V úvodných slovách Jána Beňa odznelo: "Osud Štefana Krčméryho bol heroický a tragický".
Januárové klubové stretnutie – nové knihy, aj spomienka
Prvé  stretnutie Klubu nezávislých spisovateľov v roku 2018 sa uskutočnilo v posledný januárový deň v hudobnom štúdiu Mestskej knižnice v Bratislave sa začalo spomienkou na našich nedávno zosnulých klubových kolegov Jozefa Marušiaka (skonal v Bratislave 7. januára 2018 vo veku 85 rokov) a Jozefa Bžocha (skonal v Bratislave 11. januára 2018 vo veku 91 rokov). Patrili k zakladajúcim členom nášho klubu. Uctili sme si ich pietnou minútou ticha.
V tradičnej štruktúre programu sme si predstavili nové diela dvoch našich kolegov - Antona Uheríka a Evy Maliti Fraňovej. Reflexiu na knihu Antona Uheríka Dotyky s vedou s osobným akcentom predniesla Judita Kaššovicová, autor predniesol verše a pripomenul čriepky zo svojho pracovného života vedca-psychológa, ktoré tvoria podstatný obsah jeho knihy.
O holokauste a postholokauste v strednej Európe
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr UKF v Nitre sa pod vedením prof. Tibora Žilku stal na Slovensku odborným a uznávaným pracoviskom zaoberajúcim sa osudmi židovskej komunity v tomto geograficky exponovanom priestore. Jedným z jeho kľúčových aktivít je organizovanie odborných konferencii, na ktoré okrem slovenských a maďarských historikov skúmajúcich fenomén holokaustu i postholokaustu pozývajú aj autorov, ktorí tieto témy stvárňujú vo svojej tvorbe. Vzniká tak zaujímavé prepojenie vedeckého a umeleckého pohľadu -- o čom svedči aj knižne publikované výstupy z týchto konferencii.
TVORBA  4/2017
Aj v poslednom, štvrtom minuloročnom čísle Tvorby vyšli viaceré pozoruhodné texty, v ktorých sa redakcia vracia k 500. výročiu reformácie. Popri básni Martina Rázusa Vidiny (1517 – 1917) je to rozsiahly príspevok (pôvodne kázeň) nemeckého protestantského teológa Paula Tillacha Nové bytie a Reformačný rozhovor s vysokoškolským pedagógom, vedcom a enviromentalistom prof. Ondrejom Hroncom. Autorom rozhovoru je Miloš Kovačka a jeho ústrednou témou aktuálne problémy ECAV, najmä otázky jej reštrukturalizácie a riadenia. Rovnako ako v predchádzajúcich číslach prináša Tvorba č. 4/2017 aj viaceré príspevky našich kolegov ...
Dve nové knihy a tri prémie na decembrovom klubovom stretnutí
Ostatné tohtoročné stretnutie Klubu nezávislých spisovateľov sa uskutočnilo 20. decembra 2017 v komornom prostredí Artotéky Mestskej knižnice v Bratislave a predstavili sme dve nové diela našich členov: básnickú zbierku Martina Vlada Zväčšovanie priestoru a súbor esejí, článkov a úvah divadelnej teoretičky a kritičky Zuzany Bakošovej Hlavenkovej Čas činohry našich čias. Reflexiu o Vladovej zbierke predniesol jeho košický „spolupútnik“ , básnik a prozaik Peter Bilý. Ako poprednú teatrologičku, autorku početných divadelných štúdii, publikovaných v rokoch 1990 – 2014 predstavil Zuzanu Bakošovú Hlavenkovú prof. Karol Horák. Oba príspevky budeme publikovať v rubrike Kritické reflexie.
Laudácio Zvonkovi Taneskému
V Zichyho paláci v Bratislave odovzdali 6. decembra 2017 Cenu Pavla Országha Hviezdoslava za rok 2017 macedónskemu prekladateľovi Zvonkovi Taneskému. Laudáciou, v ktorom priblížil prekladateľskú tvorbu laureáta, predniesol literárny kritik Igor Hochel.
Vážené dámy, vážení páni, ctení prítomní,
nemusíme si nič navrávať. Tak ako je faktom, že slovenčina vzhľadom na nízky počet príslušníkov nášho národa patrí medzi tzv. malé jazyky, aj naša národná spisba sa radí medzi tzv. malé literatúry. Netreba si veci idealizovať, vytvárať falošný obraz a tváriť sa, že je o ňu vo svete bohvieaký záujem....
Medzinárodná vedecká konferencia KirályPéter 100 v Budapešti
V dňoch 22.- 24. 2017 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia KirályPéter 100, usporiadaná na počesť nedožitého životného jubilea profesora P. Királyho, významného maďarského slavistu a zároveň slovenského rodáka.
Konferencia prebehla na pôde Filozofickej fakulty Univerzity EötvösaLoránda v Budapešti a jej hlavnými organizátormi, okrem Inštitútu slovanských a baltských filológií Filozofickej fakulty Univerzity EötvösaLoránda v Budapešti, boli Nadácia Svätého Adalberta pre výskum strednej a východnej Európy...
Ďalšie príspevky nájdete v Archíve.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky