KiralyBudapest - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Medzinárodná vedecká konferencia Király Péter 100 v Budapešti

V dňoch 22.- 24. 2017 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia KirályPéter 100, usporiadaná na počesť nedožitého životného jubilea profesora P. Királyho, významného maďarského slavistu a zároveň slovenského rodáka.
Konferencia prebehla na pôde Filozofickej fakulty Univerzity EötvösaLoránda v Budapešti a jej hlavnými organizátormi, okrem Inštitútu slovanských a baltských filológií Filozofickej fakulty Univerzity EötvösaLoránda v Budapešti, boli Nadácia Svätého Adalberta pre výskum strednej a východnej Európy, Veľvyslanectvo SR a Slovenský inštitút v Budapešti. Dvojdňová konferencia bola rozdelená do štyroch sekcií, v rámci ktorých odzneli príspevky upriamujúce pozornosť na oblasť lingvistiky a literárnej vedy. Zo širokého spektra prezentovaných referátov (počas konferencie ich odznelo 77) môžeme spomenúť úvodný príspevok Pavla Žigu, ktorý vystúpil s príspevkom Metodologický prínos slavistu PéteraKirálya pre slovanskú dialektológiu. Okrem iného zaujal aj príspevok Martina Beneša, zameraný na maďarčinu a maďarské reálie v Haškových Osudech dobrého vojáka Švejka za světovéválky, referát AgniezskyJaniec – Nyitrais názvom „O tym, coniezbytistnieje“. Relacjetemporalne v esejupodrozniczymAndrzejaStasiuka „Wschód“, ako aj mnohé ďalšie.
Doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD., člen Klubu nezávislých spisovateľov AOSS, vystúpil s referátom, ktorý mal názov Téma národnej identity a prvky existencionalizmu v dráme JordanaPlevneša „R“ (Dramatický sen so strieľaním do abecedy v 15 obrazoch). Okrem toho, že konferencia Király Péter 100 vzdala hold významnému lingvistovi v oblasti slavistiky, umožnila prezentovať bádateľom svoje vedecké výskumy v stredoeurópskom priestore.
Zvonko Taneski
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah