Zilka_Textury - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Túry do teXtúry už po desiatykrát

Dňa 25. apríla 2017 sa na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnila študentská konferencia Túry do teXtúry... alebo Keď z motyky vystrelí. Toto už tradičné podujatie, ktoré po desiatykrát privítalo nielen domácich študentov, no aj bývalých absolventov či poslucháčov a hostí z iných pracovísk, bolo organizované pod záštitou Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU.

Úvod konferencie patril hosťovskej prednáške prof. PhDr. Tibora Žilku, DrSc., ktorý v minulosti na Univerzite v Ružomberku krátko pôsobil. V súčasnosti je riaditeľom Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a členom Klubu nezávislých spisovateľov. V rámci svojej prednášky nás oboznámil s problematikou postkoloniálneho románu, ktorú demonštroval na príkladoch prózy konkrétnych autorov lágrovej, umelecko-politickej či dokumentárno-životopisnej prózy, ktorá na Slovensku vznikla po roku 1989.
 
Úvodné konferenčné príspevky študentov, ktorí vystúpili v poobedňajšom bloku, boli zamerané analyticko-interpretačne. Prednášky sa venovali charakteristikám postmoderného literárneho textu s dôrazom na jeho neologizáciu, ďalej súčasným ženským autorkám v slovenskom literárnom kontexte, reflexii vnútornej smrti a motívu apokalypsy u vybraných autorov a biblickým motívom v Kraskovej tvorbe. Ťažisko dvoch ďalších príspevkov bolo prevažne didaktické – ich autorky predstavili využitie bájky a symbolov z ľudových rozprávok v predprimárnom vzdelávaní.
 
Ocenenia tento rok získali nasledujúce príspevky: Bc. Petra Popjaková (2. Mgr. FF KU RK, sjl – ajl): Eschatologická téma v poézii Pavla Suržina a Pavla Hudáka, Bc. Samuel Štefan Mahút (1. Mgr. FF KU RK, sjl – fil): Nox et Solitudo prepletená biblickými motívmi, Mgr. Lenka Tkáč-Zabáková (1. PhD. FSŠ UKF v Nitre): Neologizácia postmoderného literárneho textu. Všetci zúčastnení si však v prvom rade odniesli množstvo nových informácií a príjemnú skúsenosť z tohto stretnutia mladých záujemcov o literatúru a jazyk. Atmosféru podujatia spríjemnil aj hudobný vstup Marty Mažáriovej a Veroniky Súkeníkovovej.
 
Mgr. Lenka Tkáč-Zabáková
Foto: Anton Kulan
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah