Zilka_FraAng2021 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Cena Fra Angelica pre profesora Tibora Žilku
Dňa 8. júna 2021 bolo odovzdané mimoriadne ocenenie za trvalý prínos do kresťanskej kultúry na Slovensku univerzitnému pedagógovi a literárnemu vedcovi prof. PhDr. Tiborovi Žilkovi, DrSc., ktorý je popredným členom Klubu nezávislých spisovateľov.

Cenu Fra Angelica udeľuje Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska pri príležitosti sviatku blahoslaveného Fra Angelica, patróna umelcov. Ocenenie odovzdal predseda Rady Mons. František Rábek. Slávnostné podujatie začalo sv. omšou v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v bratislavskom Starom Meste a odovzdávanie ocenení prebehlo na nádvorí Primaciálneho paláca.

Tibor Žilka pôsobil vo vysokom školstve aktívne 59 rokov, naposledy v Ústave stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Dané pracovisko vybudoval a viedol ako riaditeľ do roku 2017. V septembri minulého roka odišiel do zaslúženého dôchodku. Patrí k popredným členom Klubu nezávislých spisovateľov i Spolku priateľov MUDr. Pavla Straussa. Výrazne prispel k prezentovaniu života a tvorby tohto mysliteľa, velikána originálneho kresťanského náhľadu, za čo mu bola v roku 2015 odovzdaná Cena Pavla Straussa. Je stále aktívnym členom viacerých svetových literárnych a kultúrnych organizácií. Je jedným zo zakladateľov a prvých členov literárnovedného pracoviska, známeho pod názvom Kabinet literárnej komunikácie (v súčasnosti Ústav literárnej a umeleckej komunikácie).
Ako uznávaný odborník v oblasti semiotiky, štylistiky, naratológie a poetiky prednášal na viacerých univerzitách a vo vedeckých inštitúciách doma i v zahraničí (Berlín, Budapešť, Debrecín, Katovice, Varšava, Tallin, Lipeck, Vroclav, Praha, Opava, Ostrava, Segedín, Viedeň). Systematicky publikuje v domácich i zahraničných vedeckých zborníkoch a časopisoch. Jeho štúdie a eseje boli uverejnené vo viacerých európskych štátoch: v bývalej Juhoslávii, Poľsku, Maďarsku, Holandsku, Nemecku, Estónsku, Taliansku, Fínsku, Rakúsku a v Českej republike. Ku kľúčovým patria najmä jeho diela: Poetický slovník (1984, 1987), Postmoderná semiotika textu (2000), (Post)moderná literatúra a film (2006), Vademecum poetiky (2006, 2011), Text a posttext: cestami poetiky a estetiky k postmoderne (2011), Teória literatúry pre gymnáziá a stredné školy (2012, 6. vydanie), Dobrodružstvo teórie tvorby (2015), Od intertextuality k intermedialite (2015) a i.
Svojou literárnovednou tvorbou významne prispel k prezentácii života a diela autorov slovenskej katolíckej moderny, výrazne podporoval, vedecky zastrešil a spoluorganizoval viaceré medzinárodné vedecké konferencie, ktoré sa konali na pôde Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre. Z nich vzišli i zborníky štúdií Pavol Strauss a katolícka moderna (2014), Piráti krásy (2015), Jozef Tóth a katolícka moderna (2016), Rudolf Dilong a stredoeurópska katolícka literatúra (2017) a Kultúra a súčasnosť 17 (2018), ktorých editorom je Ján Gallik a vedeckým redaktorom Tibor Žilka.
Pánovi profesorovi Tiborovi Žilkovi srdečne blahoželáme, ocenenie si skutočne zaslúži, pretože je osobnosťou, ktorá okrem mimoriadneho prínosu do oblasti literárnej vedy a kultúry neustále pomáha mladým literárnym vedcom napredovať a podporuje ich v úsilí prezentovať kresťanské hodnoty, umeleckú i vedeckú tvorbu, vybudovanú na spirituálno-religióznej báze.    
Text: doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.
Foto: PhDr. Lenka Tkáč-Zabáková, PhD.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah