Zid fenomen - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte

Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr, ktorý pôsobí na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre usporiadal 5. októbra 2016 už druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, na ktorej vystúpili s príspevkami aj členovia KNS Tibor Žilka, Ivan Kamenec, Anton Baláž a Milan Richter.

Podľa odborného garanta konferencie a nášho klubového kolegu prof. PhDr. Tibora Žilku, DrSc., bol jej program obohatený o príspevky reflektujúce aj literárnu podobu holokaustu a vernisážou výstavy História a tradície Židov v Nitre, inštalovanej v zrenovovanej nitrianskej synagóge.

Úvodný referát na konferencii Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte predniesol prof. Eduard Nižňanský z FFUK v Bratislave na tému Arizácie ako politický, hospodársky i morálny problém slovenskej spoločnosti. Témou arizácie sa rovnako zaoberal Ivan Kamenec z Historického ústavu SAV v príspevku Reflexia arizácie v slovenskej spoločnosti i mladé historičky Martina Fiamová: Arizácia pôdy v okrese Nitra a Michala Lônčiková Prominentní arizátori v okrese Banská Bystrica v rokoch 1939 - 1945. Na slovenských účastníkov konferencie a študentov fakulty osobitne podnetne zapôsobili príspevky maďarských hostí, prof. Szitu Szabolcsa , riaditeľa Inštitútu holokaustu v Budapešti a Dr. Andrása Szécsényiho, historika a muzeológa. Prof. Szita Szabolcs dal svojej prednáške názov Neliečiteľné rany. Maďari v tábore Auschwitz-Birkenau a jeho výskum sa zameral na spracovanie a zhrnutie údajov o tejto v maďarskej i európskej histórii ojedinelej tragédii: deportovaní a hrôzostrašnej genocíde maďarských židov v koncentračnom tábore Osvienčim -Brezinka. " Ponížených, vykorisťovaných a za pomoci štátu odvlečených Židov s maďarskou národnosťou popravili v plynových komorách. Identita mnohých sa vznášala a napokon navždy zmizla s dymom vychádzajúcim z komínov krematórií. Tí, ktorí zostali nažive, v otroctve SS prežili neopísateľné hrôzy a mučenie." Rovnako tematicky podnetné bolo i vystúpenie Andrása Szécsényiho na tému Osobitosti pracovných táborov v Maďarsku. Ich predchodcom bol dobrovoľnícky pracovný tábor, ktorý vznikol v horthyovskom období a založilo ho Hnutie Turul. Toto mládežnícke hnutie malo hneď od svojho vzniku v programe rasovú nenávisť. Do roku 1944, do okupácie Maďarska nacistickým Nemeckom existovalo viac ako 130 takýchto letných mládežníckych pracovných táborov. Viacerí ich členovia sa potom podieľali aj na deportáciách maďarských Židov do nemeckých vyhladzovacích táborov.

V druhej časti konferencie odzneli príspevky Magdalény Hrbáček, PhD. Obraz židovskej ženy vo vybraných umeleckých dielach, prof. Marty Žilkovej Postholokaust v stredoeurópskom umení a spisovateľky Denisy Fulmekovej Konvália - román o láske i bolesti preživších, ťažiskom ktorého bol príbeh básnika Rudolfa Dilonga a autorkinej starej matky Valérie Reiszovej .Ich rodinnému príbehu bol venovaný i príspevok Tibora Žilku Láska v čase (morálnej) cholery. Anton Baláž predniesol príspevok Osvienčim v mojom románe Krajina zabudnutia a v jeho reálnom predobraze.

Podnetné a konferenciu obohacujúce príspevky členov Klubu nezávislých spisovateľov publikujeme v rubrike Kritické reflexie. Pripájame aj časť príspevku prof. Marty Žilkovej, tematickým ťažiskom ktorého sú knihy Antona Baláža o povojnových osudoch slovenskej židovskej komunity v dielach Transporty nádeje a Krajina zabudnutia.

Príspevky publikujeme pod spoločným názvom
Vojnové a povojnové osudy slovenských Židov.

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah