Stefanik - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Dagmar Inštitorisovej vyšla monografia o reflexii a prítomnosti M. R. Štefánika v umeleckej tvorbe

Vedecká monografia prof. PhDr. Dagmar Inštitorisovej, PhD. s názvom Milan Rastislav Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách je textom z oblasti estetiky dramatických umení, ktorá sa analyticko-syntetickým spôsobom zaoberá umeleckou reflexiou historickej osobnosti. Je výsledkom niekoľkoročného aj pramenného výskumu a je typom vedeckého textu základného výskumu, pretože doteraz nebola osobnosť M. R. Štefánika komplexne ani čiastkovo (štúdie, odborné články a pod.) vedecky reflektovaná, okrem štúdii a odborných textov autorky monografie, ktoré boli publikované na Slovensku a vo Francúzsku.
 
Monografia má interdisciplinárny charakter, zaoberá  sa analýzou, poetikou a kompozíciou dostupných dramatických a dramaticko-dokumentárnych diel, ktoré reflektujú osobnosť Milana Rastislava Štefánika. Na príkladoch zo slovenských a českých divadelných, rozhlasových, televíznych a filmových diel ukazuje spôsob vyobrazovania jeho osobnosti, charakterizuje M. R. Štefánika ako dramatickú a dokumentárnu postavu, vymedzuje hlavné znaky jeho interpretácie v danom dramatickom priestore a poukazuje na paralely v poetologických postupoch.
 
Monografia sa zaoberá tak súčasnými dielami (inscenáciami, divadelnými, rozhlasovými hrami atď.), ako aj dielami, ktoré vznikali po jeho úmrtí a je rozčlenená do troch tematicky odlišných kapitol.
 
Prvá kapitola s názvom Divadelná tvorba sa v niekoľkých podkapitolách zaoberá tvarovaním postavy M. R. Štefánika v rôznych divadelných a paradivadelných dramatických útvaroch, textoch a divadelných inscenáciách na Slovensku a v Čechách. Súčasťou kapitoly je aj pohľad do tradície inscenovania tém o významných osobnostiach slovenskej, európskej a svetovej kultúry, umenia a politiky na Slovensku a nazretie do priamej skúsenosti M. R. Štefánika s divadlom.
 
Analýzy sa týkajú nielen činoherných dramatických textov, muzikálových, operných atď. libriet, ale aj dramatických útvarov, ktoré majú predovšetkým výchovný a adoračný charakter a využívali sa hlavne v školskom prostredí či počas slávností na počesť M. R. Štefánika v období 1. Československej republiky a Slovenského štátu.
 
Súčasťou kapitoly je aj hlbší pohľad do inscenácií a hier po roku 1989, ktoré boli uvedené v Radošinskom naivnom divadle Bratislava, v balete Štátneho divadla Košice, v rámci tvorby hudobného skladateľa Mareka Piačeka, v Divadle Andreja Bagara Nitra atď. Obsahuje tiež pohľad do kritickej a odbornej reflexie divadelno-inscenačnej tvorby o jeho osobnosti po roku 1989.
 
Druhá kapitola s názvom Slovenská televízna, filmová a rozhlasová tvorba sa v niekoľkých podkapitolách zaoberá postavou Milana Rastislava Štefánika v slovenských filmových, televíznych a rozhlasových umeleckých, dokumentárnych a reportážnych dielach. Rozbor diel je zameraný aj na formu či prostriedky, pomocou ktorých bola osobnosť M. R. Štefánika vyobrazovaná.
 
Tretia kapitola s názvom Česká televízna, filmová a rozhlasová tvorba sa venuje postave Milana Rastislava Štefánika v českých filmových, televíznych a rozhlasových umeleckých, dokumentárnych a reportážnych dielach. Rozbor je smerovaný obdobne ako v druhej kapitole.
 
Súčasťou monografie sú i súpisy diel o jeho osobnosti, stručný životopis a vysvetlivky k osobnostiam slovenského politického, spoločenského a kultúrno-umeleckého života.
 
Ilustračný materiál tvoria ukážky najstarších dramatických textov, fotografie zo súčasných divadelných inscenácií a pod., ktoré pomáhajú priblížiť nielen ich poetiku, ale aj atmosféru doby vzniku umeleckých textov.
 
Monografiu vydalo Culture Positive, s. r. o. Bratislava v spolupráci so STIMUL Group s. r. o. Brno, Česká republika vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah