Podracka_Archa - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
ARCHA Dany Podrackej
ako nerozlučný sprievodca po našich životných plavbách

Výnimočným edičným počinom sa na konci tohto roka predstavil Spolok svätého Vojtecha vydaním výnimočného diela Dany Podrackej ARCHA. V úvodnom Slove na dobrú plavbu riaditeľ vydavateľstva Ivan Šulík napísal: „ Renomovaná spisovateľka Dana Podracká siahla po tých najzaujímavejších biblických i apokryfných príbehoch a pútavo ich zdramatizovala, zatiaľ čo oceňovaný výtvarník Pavol Bálik ich atypickým spôsobom prostredníctvom fotografii preložil do reči dneška“. Kto toto dielo zoberie do rúk a zalistuje v ňom, ocení aj výnimočnosť prínosu Pavla Bálika pre hlboký estetický zážitok z diela. Svoju tvorivú invenciu, znalosť biblických textov a svoj originálny príbehový pohľad na kľúčové udalosti a postavy z kníh Starého zákona a evanjeliových textov Nového zákona pretavila naša klubová kolegyňa Danka Podracká do 80 svojbytných príbehov. S jej súhlasom a ako vinš k prichádzajúcim vianočným sviatkom publikujeme príbeh Traja mudrci a hviezda.      
 

Traja mudrci a hviezda

V dňoch, keď sa mal narodiť Ježiš, vydal rímsky cisár Augustus nariadenie o sčítaní ľudu. Každý sa musel ísť zapísať do miesta svojho narodenia. Jozef a Mária sa vydali z Nazareta do Betlehema, odkiaľ pochádzal Jozef. Mária sedela na oslici, a keď sa v diaľke vynorili betlehemské strechy, najprv sa usmievala a potom sa rozplakala. Jozef sa jej opýtal:
„Mária, čo je to s tebou? Najprv sa usmievaš a potom plačeš.“
„Videla som dva zástupy,“ povedala Mária. „Jeden veril, že Ježiš je Spasiteľ, preto som sa usmievala. Druhý to odmietal. Preto som plakala.“
V tom čase prišli do Jeruzalema traja mudrci a pýtali sa ľudí: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“
„Nevieme,“ vraveli. „Ale keď uvidíme hviezdu, pôjdeme za ňou!“
O príchode mudrcov sa dopočul aj kráľ Herodes a vstúpil do neho démon. Nahlas vravel:
„Čo ak sa moja vláda končí? Čo ak ma narodenie toho dieťaťa pripraví o moc?“’
Dal zavolať veľkňazov a dožadoval sa odpovede: „Kde sa má narodiť Mesiáš?“
A oni mu odpovedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok Micheáš.“
Keď si to Herodes vypočul, zmocnil sa ho ešte väčší strach: „Tak to teda viete! Priveďte ku mne mudrcov od východu!“
Keď mudrci predstúpili pred kráľa Herodesa, povedali mu: „Čudujeme sa, vzácny kráľ, že my z takých ďalekých krajov o tom vieme, a ty, čo si tak blízko, nevieš o ničom.“
„Videli ste nejaké znamenie, ktoré by svedčilo o narodení židovského kráľa?“ vyzvedal sa ich Herodes ďalej.
„V čase, keď panna počala, uvideli sme na nebi hviezdu. Objavila sa v žiare slnka. Tí najzasvätenejší dokázali o nej povedať len to, že ohlasuje narodenie Božieho potomka. Mesiáša, ktorý bude vládnuť vo svetle dní. Nekrúžila uprostred neba ako planéty, ktoré sa pohybujú po svojich dráhach. Tá hviezda nám ukazovala cestu niekoľko mesiacov a priviedla nás sem.“
„O takej hviezde som nikdy nepočul,“ povedal Herodes.
„Nemohol si o nej počuť, kráľ Herodes. Tá hviezda je Božie slovo,“ povedali mudrci. „Je tajomná a nevysloviteľná ako Boh.“
Herodes sa nedokázal spamätať z toho, čo sa od mudrcov dozvedel, a prikázal im:
„Nájdite to dieťa. Keď ho nájdete, vráťte sa do Jeruzalema. Poviete mi, kde je, aby som sa mu aj ja mohol ísť pokloniť.“
Mudrci to kráľovi Herodesovi sľúbili. V poklonách sa odobrali a odišli. Hviezda sa znova objavila na nebi a ukazovala im cestu.
V tom čase Jozef a Mária vošli do ulíc Betlehema. Pôrod sa mohol začať každú chvíľu. Jozef hľadal miesto, kde by sa ubytovali. Obišli niekoľko hostincov, ale všade bolo plno. Vyšli teda za mesto a uchýlili sa v skale, kde bola jaskyňa. Len čo Mária vošla do jaskyne, naplnila ju svetlom, akoby zapálila dvanásť sviec. Kým Mária prihŕňala slamu, aby sa na ňu položila, a hľadala plienky, Jozef šiel hľadať babicu. Mária osamela. Jozef bol len na štyridsať krokov od jaskyne, keď sa stalo niečo nezvyčajné. Na chvíľu sa zastavil čas.
Bola to minúta, v ktorej sa narodil Ježiš.
Pastieri, ktorí si naberali z jedla, na okamih ustrnuli a s povznesenými tvárami sa pozerali na nebo, kde videli žiariacu hviezdu. Jozef babicu nenašiel, ale na chvíľu mu znehybneli nohy. Nevedel, či kráča alebo nekráča, a keď sa pozrel na nebo, vtáky sa tiež zastavili v lete. Zastavili sa aj ovce, vracajúce sa do košiara, aj pastierova ruka sa zastavila a ukazovala hore, na hviezdu. A kozy pri neďalekej riečke si pysky ponorili do vody, ale nepili.
Len čo Mária zavinula Ježiša do plienok, všetko sa vrátilo do pohybu. Z jaskyne vychádzalo také svetlo, že pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stáda, si rukami zakrývali tváre a zmocnil sa ich strach. Nevedeli, že sú ožiarení Pánovou slávou. Zjavil sa im však Boží anjel a povedal: „Dnes sa v Betleheme narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“
Vybrali sa k jaskyni, kde uvideli dieťa zavinuté do plienok a uložené v jasličkách. Poklonili sa mu a oslavovali Božieho Syna, najvýnimočnejšieho z ľudí, ktorý sa podobá na každého z nás.
Hviezda, ktorá priviedla mudrcov, sa zastavila nad jaskyňou, kde uvideli dieťa s Máriou. Padli tvárami na zem a klaňali sa Ježišovi. Potom otvorili svoje truhličky a dali mu svoje dary: zlato, kadidlo a myrhu.
V noci sa mudrcom od východu zjavil Boží anjel. Povedal im, aby sa nevracali k Herodesovi, hoci mu to sľúbili. Preto sa inou cestou vydali na cestu domov. Po ich odchode sa Jozefovi zjavil vo sne Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, a odíď do Egypta. Zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude dieťa hľadať, aby ho zmárnil.“
Jozef vstal, vzal Ježiša i Máriu a odišli do Egypta. Tam zostali až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“
Hviezda, ktorá priviedla mudrcov do Betlehema, bola odrazu neviditeľná. Zostúpila do svätožiary Božieho Syna a svietila v mandorle okolo celého jeho tela. Jej odblesk položil svetelné koruny aj na hlavu Panny Márie a Jozefa.
 
Dolu: Halleyho kométa. Niektorí teológovia naznačujú, že prílet kométy v tomto roku by mohol vysvetľovať biblický príbeh o Betlehemskej hviezde (foto: Halley Multicolor Camera Team, Giotto Project, ESA, 2012).
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah