Mokos1 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Čítanie v mysli bábkara a básnika (Jozefa Mokoša)
Vydalo SC UNIMA v spolupráci s VŠMU Bratislava
Kolektívna monografia o poprednom slovenskom bábkarovi a básnikovi Jozefovi Mokošovi vznikla pod vedením teatrologičky prof. PhDr. Dagmar Inštitorisovej, PhD. a autormi ďalších kapitol sú: teatrologičky prof. MgA. Ida Hledíková, PhD. a doc. Mgr., Mgr. art. Barbora Krajč Zamišková, ArtD., literárni vedci doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD. a Mgr. Matúš Mikšík a diplomant doc. MgA. J. Mokoša Mgr. art. Peter Tilajčík. Obsiahlo mapuje celú divadelnú, filmovú, rozhlasovú dramatickú, dramaturgickú, prekladateľskú a prebásňovaciu a básnicko-prozaickú tvorbu J. Mokoša.
Prvý tematický celok s názvom Dramatická tvorba tvoria príspevky, ktoré sa zaoberajú jeho autorskými aktivitami: D. Inštitorisová sa v kapitole Dramatická tvorba pre divadlo, rozhlas, film a televíziu venuje dramatickým útvarom, ktoré J. Mokoš vytvoril pre deti i dospelých. Peter Tilajčík sa v kapitole V Krajskom bábkovom divadle Banská Bystrica zaoberá takmer dvadsaťročným pôsobením J. Mokoša v tomto divadle (1962 – 1981), vďaka čomu sa stalo známym nielen v česko-slovenskom divadelnom kontexte. Záver bloku tvorí kapitola D. Inštitorisovej Dramaturgické myslenie ako báseň, v ktorej sú pomenovávané a sumarizované základné postupy, ktoré sú späté s dramaturgickou tvorbou J. Mokoša pre detského i dospelého diváka.

Druhý tematický blok s názvom Básnická tvorba je zameraný na básnickú a čiastočne aj prozaickú tvorbu J. Mokoša: A. Bokníková vytvorila najrozsiahlejšiu kapitolu o celej básnickej tvorbe J. Mokoša s názvom Poézia, ktorou sa nám prihovára mág i dôverný spoločník. M. Mikšík je autorom kapitoly s názvom Ten istý básnik (K básnickej tvorbe pre deti), ktorá sa okrem básní pre deti venuje aj textom piesní.

Tretí tematický blok s názvom Pedagogické aktivity sa venuje pôsobeniu J. Mokoša na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. B. Krajč Zamišková v kapitole s názvom Pedagóg, za ktorého sa oplatí bojovať mapuje pedagogické metódy J. Mokoša počas výučby predmetov ako autorská tvorba, réžia či dramaturgia a i.
 
Štvrtý tematický blok s názvom Autorská poetika dramatickej a básnickej tvorby obsahuje práce J. Mokoša, ktoré pomáhajú hlbšie pochopiť spôsob jeho dramaturgického myslenia.

Osobitým typom príloh sú básnické a prozaické texty J. Mokoša, ktoré oddeľujú od seba jednotlivé kapitoly, prípadne podkapitoly. Témy dopĺňa rad podkapitol z pera spolupracovníkov J. Mokoša ako režisér Pavel Uher, bábkoherec Štefan Šmihla, režisér Ľubomír Vajdička, Karol Horák, básnik Jaroslav Rezník, režisér Martin Kákoš, filmový režisér Samuel Ivaška, divadelný režisér Ondrej Spišák, bábkarsky a činoherný režisér Peter Palik a rôznych odborníkov ako Jaroslava Čajková, Mária Lásková, Iveta Škripková a i.
 
Súčasťou monografie sú aj Menný register, Výber z personálnej bibliografie Jozefa Mokoša a DVD s  ukážkami z tvorby J. Mokoša a z prác o ňom (študentské práce, teatrologické a literárnovedné práce M. Jurča atď.)

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah