Klub_nov2018 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
O drobných i veľkých dejinách
 
V poslednú novembrovú stredu sme sa v Klube nezávislých spisovateľov zišli nad dvoma knihami. Prvou bol najnovší román Denisy Fulmekovej Doktor Mráz, ku ktorému sa okrem Ivana Kamenca ako hlavného referujúceho vyjadrovalo veľa prítomných členov. Téma románu spadá do našich veľkých tragických dejín – do obdobia 2. svetovej vojny. Autorka na základe autentických materiálov z rôznych archívov spracováva práve to obdobie našich dejín, v ktorom sme sa začali nezmyselne deliť na židov a nežidov, "vernejších" a menej verných, "spravodlivejších" či menej spravodlivých kresťanov.

Niektorí zo starších členov klubu, napríklad Anton Uherík, hovorili o vlastných spomienkach na vyvražďovanie židovského obyvateľstva, a mnohé z ďašlích poznámok sa týkali našej dnešnej možnosti brániť sa extrémistickom názorom na zmysel života. O románe sa však viedla najmä kritická rozprava, prítomní oceňovali jeho vnútornú dynamiku, náročnosť kompozície, vykreslenie veľkého množstva postáv v dobovom duchu i žánrový posun. Do diskusie prispel aj hosť stretnutia – prof. Eduard Nižňanský.

Druhá kniha, v protipóle k prvej, esejistickým spôsobom sledovala osudy našich dvoch velikánov – Ľubovíta Štúra a Jozefa Miloslava Hurbana. Išlo o knihu Pavla Pareničku s názvom Štúr a Hurban: myšlienka a čin, o ktorej referovala Jana Kuzmíková. Kniha ju zaujala svojou romantizujúcou esejistickou formou, bohatstvom ilustračného materiálu, a predovšetkým vyvolala otázky o význame a odkaze oboch osobností z pohľadu súčasných skúseností s bývalým sovietskym Ruskom, funkcii idealít v minulosti a súčasnosti.
 
Dagmar Inštitorisová
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah