Horak_pl - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Monografia o tvorbe Karola Horáka v poľštine

Monografia Labyrinty divadelníka a literáta Karola Horáka od teatrologičky Dagmar Inštitorisovej sa zaoberá tvorbou slovenského dramatika, prozaika, dramaturga, režiséra, literárneho vedca, teatrológa a vysokoškolského pedagóga Karola Horáka. Patrí k najvýznamnejším dramatikom a reprezentantom alternatívneho vysokoškolského divadla. Jeho hry sa neinscenujú len na jednej divadelnej scéne, ale pravidelne sa uvádzajú v profesionálnych i amatérskych divadlách po celom Slovensku. K. Horák má aj svoje materské – autorské - divadlo. Od roku 1968 je ním Študentské divadlo Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Prešov, s ktorým je zviazaná jeho raná dramatická a režijná tvorba. Divadelné práce, ktoré v ňom pod jeho vedením dodnes vznikajú, sú laboratóriom nielen pre neho, ale i pre študentov a kolegov z Prešovskej univerzity. Študentské divadlo je miestom, kde si nielen K. Horák, ale aj ostatní overujú nové postupy či skúmajú funkčnosť starých.
So Študentským divadlom je od konca 90. rokov 20. storočia pevne zviazaný poľský režisér Henryk Rozen, s ktorým K. Horák vytvoril bohaté divadelné a kultúrne vzťahy v Poľsku. Vďaka intenzívnej a neustále rozširujúcej sa spolupráci, najmä s osobnosťami poľského divadla mu v roku 2013 prezident Poľskej republiky Bronislaw Komorowský udelil Rytiersky kríž Rádu za zásluhy Poľskej republike. Získal ho za propagáciu poľského divadla, predovšetkým počas festivalu vysokoškolských divadiel, najmä jeho alternatívnych a experimentálnych foriem. Festivalu Súťaže umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Akademický Prešov pri Prešovskej univerzite v Prešove, ktorého je jedným zo zakladateľov, sa zúčastňujú renomované poľské divadelné súbory ako Teatr Ósmego Dnia (Divadlo ôsmeho dňa) z Poznane, Teatr Akademia Ruchu (Divadlo akadémia pohybu) z Varšavy, Teatr Snów (Divadlo snov) z Gdanska a i.
 

K. Horák je nielen úspešným a plodným divadelným, ale aj rozhlasovým, filmových a televíznym dramatikom. Ostatným dramatickým umeniam sa nevenuje natoľko dominantne, sú však s divadelnou prácou úzko prepojené. Táto osobitosť jeho rukopisu sa dotýka aj oblasti  literárnej tvorby, ktorá v ranom období mala experimentálny charakter.
 
K. Horák však má za sebou aj veľký rad teatrologických a literárnovedných prác. Prvé teatrologické práce sú späté so snahou aj metodologicky podchytiť prácu v študentskom divadle, prvé literárnovedné práce súvisia s jednou z najvýraznejších osobností slovenskej literatúry pre deti a mládež 20. storočia – Jozefa Horáka, ktorý bol jeho strýkom.
 
Každému z načrtnutých okruhov tvorby K. Horáka sa v monografii v chronologickom slede venuje jedna kapitola. Osobitné postavenie má prvá kapitola s názvom Dramatická tvorba pre divadlo, rozhlas, film a televíziu a prozaická tvorba. Kvôli prehľadnosti sú jednotlivé dramatické a prozaické texty analyzované v chronologickom slede, avšak zároveň i komparatívne tematicky. Podkapitoly, ktoré sú tvorené rokmi vzniku inscenácií jeho hier sú tými, ktoré stáli na začiatku celého radu ďalších textov s obdobnou poetikou či tematikou. Uvedený prístup umožnil jednoduchšie sa presúvať k rôznym variantom tej istej látky, t. j. poukazovať na jej osobitosti v rozhlasovej, filmovej, televíznej či prozaickej podobe. Súčasťou každého analyzovaného dramatického či literárneho umeleckého textu sú aj ukážky, prostredníctvom ktorých sa poľský čitateľ môže priamo oboznámiť s poetikou tvorby K. Horáka.
 
V kapitole s názvom Teatrologické a literárnovedné práce sú rozoberané estetické a umenovedné práce K. Horáka, ktoré súvisia s teóriou divadla a literatúry.
 
V kapitole s názvom Aktivity slovensko-poľské (a naopak) sú zachytené najdôležitejšie divadelné, umelecké či odborné vzťahy K. Horáka v slovensko-poľských a poľsko-slovenských súvislostiach.
 
(r)
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah