Cena 2015 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Odovzdávanie Ceny KNS 2015 a Prémií KNS 2015 v Zichyho paláci

18. novembra 2015 sa uskutočnilo v bratislavskom Zichyho paláci slávnostné odovzdávanie cien a prémií spisovateľských organizácií združených v Asociácii organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS). Laudácio na laureáta Ceny KNS 2015 Pavla Vilikovského predniesol a hodnotenia kníh odmenených Prémiou KNS 2015 (Jánovi Milčákovi a Elene Hidvéghyovej-Yung) prečítal predseda poroty Igor Hochel. Cenu KNS a Prémiu KNS odovzdal svojim kolegom predseda KNS Milan Richter.

Porota Ceny KNS v zložení doc. PhDr. Igor Hochel, PhD. (predseda), PhDr. Vladimír Petrík,
DrSc. a PhDr. Jozef Špaček na svojom zasadnutí 23. septembra rozhodla, že
Cenu Klubu nezávislých spisovateľov 2015
získava Pavel Vilikovský za román Letmý sneh.

Prémie Klubu nezávislých spisovateľov
boli udelené Jánovi Milčákovi za knihu pre deti Jonatán malý ako omrvinka
a Elene Hidvéghyovej-Yung za básnickú knihu Materia prima.
Hodnotiace charakteristiky ocenených kníh:

V novele Letmý sneh (Vydavateľstvo Slovart s.r.o.) Pavel Vilikovský originálnym spôsobom spracúva problematiku ľudskej existencie. Dotýka sa pritom základných otázok, ktoré trápia predovšetkým starších ľudí, čo majú už zenit svojho života za sebou. Rozpráva sa tu o strate pamäti, starnutí, blížiacej sa smrti, zmysle života, jeho naplnení či nenaplnení... Dôležitú rolu v novele zohráva motív lavíny ako symbolu rútiaceho sa času i pominuteľnosti ľudskej existencie, významná je aj symbolika jazyka. Komické sa v texte prelína s nie príliš veselým, ba i veľmi smutným. O všetkom sa rozpráva hravou, nadľahčenou formou. Toto „voľné táranie na všelijaké témy“ (slová autora) však v konečnom dôsledku ponúka čitateľom pútavý tragicko-poetický príbeh, i keď nejde o príbeh vyslovene epický.

Knižka Jána Milčáka Jontán malý ako omrvinka (vydavateľstvo Goralinga) ponúka detskému čitateľovi mladšieho školského veku päť príbehov s ústrednou postavou prváka Jonatána, ktorý má pekné a poetické priezvisko Krásny. A autor sa v intenciách tohto slova usiluje naplniť „priestor“ svojho diela. Bravúrnym spôsobom využíva rozmanité postupy ľudovej (napr. zvieracej) i autorskej rozprávky. Pracuje aj s prvkom nonsensu – využívajúc známe (odskúšané) zostáva originálnym. V knihe dominujú motívy porozumenia, lásky, radosti, symbiózy ľudského a zvieracieho sveta, ale dôležitú úlohu hrá aj motív hudby (napr.
myšiak Baf je hráčom na pikolu). Ján Milčák vytvoril dielo, ktoré sa nepochybne radí k tomu najlepšiemu, čo v oblasti tvorby pre deti u nás v poslednom čase vzniklo.

Elena Hidvéghyová-Yung v básnickej zbierke Materia prima (vydavateľstvo 2arte s.r.o.) stvárňuje predovšetkým duchovný rozmer ľudskej existencie a krehké bytie duše, jej zraniteľnosť. Svojimi básňami akoby poetka uskutočňovala „pokusy o rozhovor / s Božskou podstatou v človeku“ (z básne Žiara). Ide o poéziu významovo nasýtenú, motivicky a obrazovo veľmi bohatú, pracujúcu s kontrastmi na úrovni výrazu (napr. protiklad svetla a tmy), ktoré odzrkadľujú ambivalentnosť či protirečivosť života i nášho konania. Je to závažná, esteticky účinná básnická výpoveď.

Vladimír Petrík, Jozef Špaček, Igor Hochel

Fozo 1 : Predseda KNS M.Richter a laureát Ceny KNS 2015 P.Vilikovský
Foto 2 : E.Hidvéghyová-Yung preberá diplom Prémie KNS 2015 od predsedu KNS M.Richtera.18.11.2015 Zichyho palác
Foto 3 : Pavel Vilikovský ďakuje za Cenu KNS
Foto 4 : E. Hidvéghyová-Yung s diplomom Prémie KNS 2015
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah