Batorova_zbornik - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej Komplexnosť tvorivosti
Editorky Renáta Bojničanová a Tamara Šimončíková-Heribanová, VEDA, vyd. SAV, 2020  
 
V predvečer životného jubilea spisovateľky a literárnej vedkyne prof. PhDr. Márie Bátorovej, DrSc. vychádza zborník príspevkov s názvom Komplexnosť tvorivosti, ktorý vo vydavateľstve Veda vydal Ústav svetovej literatúry SAV v spolupráci so Slovenským centrom PEN.
Spojenie týchto dvoch inštitúcií do spoločného diela prinieslo publikáciu, ktorá  vystihuje komplexnosť osobnosti Márie Bátorovej. Mapuje rozsah jej zásluh v dvoch hlavných oblastiach, v ktorých sa pohybuje a pôsobí, a to v oblasti vedeckej a umeleckej. Autori príspevkov sú kolegovia a spolupracovníci z dvoch komplementárnych prostredí, ktorí formou svojich textov zasielajú Márii Bátorovej gratulačný pozdrav a vyjadrujú sa spôsobom, ktorý im je blízky a vlastný. Zborník v svojej štruktúre odráža tento dvojaký spôsob vyjadrenia – odborný aj obrazný – a tak sa napĺňa obsah názvu Komplexnosť tvorivosti.
 
Prvú časť publikácie nazvanú Sila a odvaha skúmať tvoria štúdie a články vedeckého charakteru z odborov literárnej vedy, jazykovedy a histórie a druhú časť s názvom Uvidieť srdcom tvoria príspevky vyjadrené umeleckým slovom. V prvej časti dostali priestor prispievatelia ukotvení v domácich aj zahraničných vedeckých a vzdelávacích inštitúciách, pričom rozsiahle medzinárodné zastúpenie (Česká republika, Nemecko, Rusko, Poľsko, Španielsko) je dôkazom medzinárodného presahu pôsobnosti Márie Bátorovej. Autori si zvolili témy, ktoré súvisia s profesionálnou orientáciou Márie Bátorovej (mnohé sú z oblasti komparatistiky), a nejeden z nich sa vo svojom odbornom texte odvoláva na Bátorovej práce alebo priamo reflektuje jej dielo. Viacerí autori (napr. doc. PhDr. Etela Farkašová, PhD.; doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.; prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.; Mgr. Zuzana Kopecká; prof. Dr. Tomáš Strauss) si ako objekt štúdie zvolili Bátorovej umeleckú a esejistickú tvorbu, iní využili jej vedecké práce ako východisko svojej reflexie (napr. prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.; prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.) alebo vo svojom príspevku pri literárnej analýze použili metodologický model vytvorený Máriou Bátorovou (napr. Mgr. Zuzana Kopecká; Mgr. Katarína Zechelová, PhD.).
 
V druhej časti zborníka sú zastúpení spisovatelia, básnici, prozaici, literárni kritici, esejisti či divadelníci, mnohí z nich členovia Klubu nezávislých spisovateľov, Spolku slovenských spisovateľov a Slovenského centra PEN klubu, ktorí posielajú pozdrav v podobe básne, úryvku z prózy alebo úvahy. Publikáciu umelecky obohacujú originálne výtvarné pozdravy prof. Dr. Moniky Schmitz-Emans a Pavla Taussiga ako aj srdečný pozdrav členov Radošinského naivného divadla a jeho riaditeľa Stanislava Štepku.
 
Tretia časť zborníka obsahuje  spomienky a reflexie priamo súvisiace s jubilantkou, a to nielen už „iba“ ako spisovateľkou a literárnou vedkyňou, ale aj ako s človekom poznaným z osobnej stránky. V tejto časti, nazvanej Blízkosť v našom živote, osobnosti z oblasti domácej aj zahraničnej vedy a kultúry predostierajú texty vychádzajúce zo spomienok na spoločné stretnutia, rozhovory a iné obohacujúce skúsenosti.
 
Zborník uzatvárajú dva rozhovory, prvý z nich viedla prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., v období pôsobenia Márie Bátorovej v Inštitúte slavistiky v Kolíne nad Rýnom v rokoch 1995 až 1998, a druhý vznikol pri aktuálnej príležitosti a viedla ho spolueditorka zborníka Mgr. Tamara Šimončíková-Heribanová, PhD. Ide o rozsiahly a do hĺbky siahajúci rozhovor, nesúci sa v duchu myšlienky „Čo sa nechveje, nie je pevné“, v ktorom sa otvoril priestor, aby jubilantka prehovorila vlastnými slovami, takže zborník sa stáva ešte viac knihou nielen pre Máriu Bátorovú, ale aj o Márii Bátorovej, a to nielen z hľadiska odborného, ako sme poukázali vyššie, ale aj z hľadiska ľudského.
 
Dôležitou súčasťou zborníka je rozsiahla Personálna bibliografia, zostavená PaedDr. Veronikou Čejkovou, v ktorej sa zračí obrovské dielo, ktoré má za sebou prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. ako literárna vedkyňa a ako autorka pôvodnej literárnej aj prekladovej tvorby.
 
Knižná publikácia sa vyznačuje starostlivou grafickou úpravou a vizuálnou stránkou, texty sprevádzajú portrétové fotografie autorov a prílohu tvorí galéria fotografií, ktoré mapujú profesionálnu dráhu a momentky z rodinného života oslávenkyne.
 
Z krásnej obálky žiari Máriin srdečný úsmev a zadnú obálku tvorí umelecky stvárnená fotografia v impresionistickom štýle, čím sa ešte umocňuje hodnota tejto knižnej publikácie ako komplexného umeleckého artefaktu.
 
Ako píšu editorky v úvode, zborník vzišiel z úmyslu pozdraviť jubilantku Máriu Bátorovú pri príležitosti významného životného sviatku a prejaviť tým úctu a uznanie za jej všestrannú aktivitu a prínos do vedy a kultúry, a napokon aj úplne prostú ľudskú náklonnosť a priateľstvo.
 
 
Milá Mária,
 
záverom mi zostáva v mene nás oboch editoriek a aj v mene všetkých kolegov a  priateľov spolupodieľajúcich sa na vytvorení zborníka Komplexnosť tvorivosti, ale aj v mene Tvojich kolegov, priaznivcov a blízkych ľudí, ktorí v ňom nemusia byť zastúpení, ale sú zastúpení v Tvojom živote,
 
zaželať Ti všetko najlepšie, veľa radosti, zdravia, spokojnosti a tvorivých síl!
 
 
Renáta Bojničanová
 
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah