balaz_zidovstvo - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Monografia o slovenskom židovstve v tvorbe Antona Baláža

Len pred pár dňami vyšla na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre veľmi zaujímavá monografia s názvom Slovenské židovstvo v tvorbe Antona Baláža(2019), ktorej autorkou je Monika Adamická, interná doktorandka z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr. Danej téme sa venuje už niekoľko rokov, pričom jej počiatky siahajú ešte k autorkinmu rigoróznemu štúdiu a k spolupráci so svojím konzultantom, literárnym vedcom Tiborom Žilkom.
Adamickej monografia „prináša faktografické a literárnovedné poznatky o problematike slovenského židovstva v jednotlivých historických etapách dejín Slovenska, pričom za dôležitý medzník sa pokladá druhá svetová vojna a s ňou spojená genocída na Židoch“. Kľúčovým aspektom monografie je však analytická a interpretačná práca s dielami slovenského spisovateľa a člena KNS Antona Baláža (literatúra faktu Transporty nádeje, novela Krajina zabudnutia, poviedkyTrhlina a Šimon Pútnik, rozhlasová hra Ofélia nie je mŕtva), ktoré zobrazujú práve povojnové osudy tých, ktorí prežili a po vojne sa snažia opätovne začleniť do spoločnosti, nájsť nový zmysel života v podmienkach rodiaceho sa československého socialistického zriadenia. Monografia Moniky Adamickej má tak výrazný potenciál prezentovať i v súčasnosti mimoriadne aktuálnu tému, pretože u istej časti spoločnosti narastá opätovná tendencia selektovať ľudí podľa národnosti, vierovyznania, štátnej príslušnosti, rasy a pod. Vplyv populizmu a extrémizmu nielen v strednej Európe silnie. Preto jeviac než vhodné venovať sa takto profilovanej téme, zvlášť, ak je kvalitne zbeletrizovaná, ako je to zjavné v tvorbe Antona Baláža.
 
Ján Gallik
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah