Zambor_stavebnost - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Uvažovanie Jána Zambora nad poéziou a jej prekladoch

Nová literárnovedná kniha Jána Zambora Stavebnosť básne (vyd. Literárne informačné centrum, 2018) prináša sondy do slovenskej poézie, autoreflexie, dve úvahy o slovenskej próze a reflexie prekladu. Predmetom skúmania je najmä poézia S. B. Hroboňa, P. O. Hviezdoslava, I. Kraska, M. Válka, J. Stacha, J. Mihalkoviča, Š. Strážaya, J. Buzássyho, F. Andraščíka, I. Laučíka, V. Prokešovej, D. Podrackej, autorov diela Krajina vo mne R. Juroleka, M. Haugovej. J. Kuniaka, J. Kudličku a R. Biarinca, prózy S. Rakúsa a J. Vanoviča, prekladateľské eseje B. Hečka, zvukové tvarovanie ruskej básne a preklad, Achmatovovej preklady Kraskových básní, preklady J. Mihalkoviča a slovenské preklady G. A. Bécquera a M. Eminesca.
 
Pod stavebnosťou autor rozumie viacúrovňovú literárnu výstavbu diela. Štruktúrne prvky reflektuje v interakciách a v kontextoch, vedený úsilím o čo najhlbšie a najkomplexnejšie predstavenie a o uchopenie významov a zmyslu diela, čiže o semiopoetologické zretele. Literárnovedné písanie chápe i ako ozrejmovanie svojej pozície v súčasnom literárnom, kultúrnom a spoločenskom kontexte.
 
 Referát o knihe J. Zambora na stretnutí KNS v marci 2019 predniesla Jana Juhásová z Katedry slovenského jazyka a literatúry Katolíckej univerzity; jej text prinášame v rubrike Kritické reflexie (pozri tu).
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah