Zambor_cenaKNS - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Vystúpenie Jána Zambora  pri preberaní ceny KNS za knihu Stavebnosť básne
Moja kniha Stavebnosť básne nie je recyklovaním už dosiahnutého. O zmáhanie nových priestorov sa usilujem v každej oblasti svojho literárneho písania. Vnímam sa – dúfam, že to nie je subjektívny pocit – ako ten, čo stále hľadá, otvára sa novým možnostiam, prirodzene, aj za cenu rizika. Už samo hľadanie znamená nerezignovanie, rátanie s novými cestami i zmyslom. Aby sa mi správne rozumelo, vnímam sa ako ten, čo sa stále pokúša.
Písanie o poézii chápem ako súčasť svojej básnickej dielne. Neberiem ho však ako laboratórne, stále ma zaujíma, čím žije človek, aká je situácia človeka a sveta, aký je vzťah človeka k univerzu. Pritom to nie je v rozpore s mojím reflektovaním poézie ako umenia.
Moja predstava komplexne chápanej poetiky má charakter semiopoetiky, teda poetiky nestrácajúcej zo zreteľa aj oblasť významov a zmyslu diela. Úsilie o relatívnu komplexnosť analýzy a interpretácie vstupuje do istej polemiky s tematologickou orientáciou literárnej vedy, ktorá je najmä pri prezentácii poézie nedostatočná, hoci nepodceňujem jej prínosné výstupy.
Pri všetkej prítomnosti odborných parametrov v mojom písaní o poézii, próze a literárnom preklade pokladám za potrebné zdôrazniť, že jeho zakladajúcim činiteľom je cítenie literárneho diela. Vsadzujem na vecnosť, ale nejdem cestou nezúčastneného chladného objektivizmu, tobôž nie scientizmu.
Nie som stúpencom ani realizátorom či aplikátorom nejakej konkrétnej literárnovednej metodológie. Moje ambície sú, pravdaže, nielen analyticko-interpretačné, ale aj teoretické. Poznávanie literárneho diela si vyžaduje i primerané teoretické nástroje vrátane nových. Poznatky z teórie sa usilujem rozvíjať predovšetkým na základe analýzy básnických textov. Ide mi však najmä o hlbšie a presnejšie predstavenie významného diela.  
Stavebnosť básne je ďalším výrazom môjho dlhého zápasu, v ktorom čelím relativizácii hodnôt a komercionalizácii. V literárnovednej reflexii sa orientujem na to, čo pociťujem ako hodnotu. Moje účinkovanie v tejto sfére je aj zápasom o hodnoty. Usilujem sa prispieť k ich etablovaniu. Vraciam do hry diela, ktoré si to zaslúžia. Nie silnými slovami, ale analyticko-interpretačnými argumentmi.  
Nie som dejepiscom poézie, ktorý má ambíciu reflektovať všetko, čo je v istom období napísané. Svoj záber však postupne rozširujem. A spolieham sa na pracovný diel iných.
Bratislava, 18. septembra 2019
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah