Romboid6_2019 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Romboid  šesť 2019

Prekvapilo i potešilo ma, že Igor Hochel, zostavovateľ a redaktor nového čísla Romboidu do neho zaradil niekoľko ukážok z diel Friedricha Nietzscheho Tak vravel Zarathustra a Vôľa k moci. Po rokoch nám oživil v pamäti dielo geniálneho, ale aj kontroverzného filozofa.
„Čítajme Nietzscheho! Dnešnými očami!“, nabáda nás v úvodnom perexe náš kolega a uznávaný germanista Ladislav Šimon a dôvodí tým, že hoci fascinácia jeho učením vyvrcholila intelektuálov na prelome 19. a 20. storočia a Nietzscheho tragický živo bol predobrazom postavy Adriana Leverkühna v románe Doktor Faustus, „ Nietzscheho osobnosť provokuje doteraz, čo sa prejavuje tak vášnivým odmietaním, ale aj uznaním inšpiratívnosti jeho myšlienok“. Šimon uvádza trvale aktuálnu, frapantnú myšlienku z Tak vravel Zarathustra, že Boj je mŕtvy a ľudia si môžu dovoliť všetko (čo v literárnej podobe ukázal F.M. Dostojevský v románoch Zločin a trest, Bratia Karamazovci a predovšetkým v románe Diablom posadnutí). Dvadsaťstranový výber z uvedených Nietzcheho textov preložil Erik Markovič.

Žánrová objavnosť, dialogickosť, návrat odmlčaných autorov ( Jozef Puškáš úryvkom zo satirického románu Zabiť rektora), pokračovanie esejisticky ladených textov Ivana Čičmanca (v tomto čísle v podobe humoresiek: hravej Osudu nerozkážeš a kruto aktuálnej Zo zasadania vlády v krajine X), ťažiskových literárnovedných štúdii Lenky Racíkovej V osamelom dave s podtitulom Podoby osamelosti mestského človeka v básnickej tvorbe Daniela Heviera a Zoltána Rédeya Svet (básnikových veci) – veci (básnikovho) sveta, ktorá má tiež podtitul Od sentencií k poézii – úvahy o aforistickej tvorbe Juraja Briškára.
Ide v nej o analýzu najnovšej zbierky J. Briškára Z pohľadu dvoch pohárov mlieka (Kordíky, Skalná ruža 2018) a hoci štúdia uznávaného literárneho vedca pôsobiaceho v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre vznikla v rámci projektu Tematologická interpretácia, analýza a systematizácia naratívov ako semiotických modelov životného sveta a existenciálnych stratégii, odporúčam začítať sa do nej. Rovnako do recenzie, inak tiež plnohodnotnej odbornej štúdie Aleny Oravcovej Spev, ktorý sa stále rozlieha. Jej obsahom je pohľad na básnickú zbierku Walta Whitmana Spev o mne, ktorá v novom, revidovanom vydaní opäť vyšla v minulom roku v Skalnej ruži (pôvodný, objavný preklad vyšiel v roku 2019 a o prekladateľskom výkone Juraja Kuniaka som vtedy napísal úvahu na našej webovej stránke). A. Oravcová vo svojom texte robí široký záber aj na slovenský preklad teatralóga, prof. Jána Boora z rokov 1956, 1974 a 2001 a vybrané časti z Whitmanna publikoval v roku 1983 aj konkretista Ján Stacho. Autorka porovnáva niektoré emblematické časti Spevu o mne u Boora a Kuniaka a prikláňa sa ku Kuniakovmu riešeniu, napr. v citovanom ikonickom úvode Whitmannovej básne. (Aby som ale neskreslil obsah tejto výbornej štúdie, odporúčam jej pomalé čítanie – bude to čítanie s pôžitkom).
Zostavovateľ, rovnako aj básnik, nezanedbáva v žiadnom čísle ani aktuálne poetické výkony v súčasnej slovenskej poézii a tak v Romboide 6/2019 nájdeme verše našich dvoch klubových kolegýň Judity Kaššovicovej a Mily Haugovej. Z Kaššovicových Štvorverší II. citujem dve: „ Si ako anjel,/ čo z neba svieti/ nad krajinou rozprestretý,/ a nekonečná tíšina“. A druhý: „Macuo Bašó bol/ veľký majster haiku. Hm./ Do ticha sa ponorím/ iba v sebe“. Teraz prejdem k Mile Haugovej (aj bez Hochelových úvodzoviek prvej dáme súčasnej slovenskej poézie). Z básne Daphnis & Chloe aspoň malé torzo. „Na nežnom lôžku milenci vliati do údolia sna.../ Tak ako vtedy aj teraz... / Zvieratá okolo chránia ich teplo.../ Zlo bolo rýchle... dobro je silné.../.
Na úvod čísla Ladislav Šimom vyzýva: Čítajme Nietzcheho! Ja na konci tohto prehľadu tiež: Čítajme celé nové číslo Romboidu!
Anton Baláž
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky